signalo logo
MES

Co to jest system MES?

System MES (Manufacturing Execution System) to oprogramowanie komputerowe, które służy do zarządzania produkcją w fabrykach i zakładach przemysłowych. Jest to zintegrowany system informatyczny, który monitoruje i kontroluje cały proces produkcji, od przyjęcia zamówienia do wysyłki gotowego produktu.

Rola systemu MES w zarządzaniu produkcją

System MES pełni kluczową rolę w skutecznym zarządzaniu produkcją. Monitoruje ciągłość procesu produkcyjnego, gromadzi i analizuje dane dotyczące efektywności, jakości i wydajności produkcji. Dzięki temu umożliwia działom zarządzania podejmowanie trafnych decyzji, optymalizację pracy oraz szybkie reagowanie na ewentualne problemy czy awarie.

SYSTEM MES

Popularność i rozwój

system MES

W ciągu ostatnich lat zauważalny jest znaczny wzrost popularności i rozwoju systemów MES. Wynika to głównie z potrzeby doskonalenia procesów produkcyjnych, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ograniczenia kosztów produkcji. Dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz postęp w dziedzinie automatyzacji produkcji przyczyniły się również do wzrostu zainteresowania tym typem systemów. Obecnie wielu producentów wdraża systemy MES, aby zwiększyć kontrolę nad produkcją, poprawić wydajność oraz zadowolenie klientów.

Systemy MES przekształcają tradycyjne miejsce pracy w otwartą i dynamiczną fabrykę, która jest w stanie dostosować się do zmieniających się warunków produkcji. Pozwalają na kontrolę każdego aspektu procesu produkcyjnego, od zarządzania zapasami i planowania produkcji, przez śledzenie postępów, aż po raportowanie i analizowanie wyników. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej reagować na zmiany na rynku, minimalizować koszty i zwiększać wydajność.

SYSTEM MES

Właściwości i funkcje

Systemy MES (Manufacturing Execution System) są nieodłącznym elementem nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Ich głównym zadaniem jest optymalizacja procesów produkcyjnych oraz zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym. 

Monitorowanie produkcji

Ważną funkcją Systemu MES jest możliwość śledzenia i rejestrowania danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, osoby odpowiedzialne za zarządzanie produkcją mają stały dostęp do informacji dotyczących aktualnego stanu produkcji. Mogą zobaczyć, ile sztuk produktów zostało wyprodukowanych, jakie maszyny są aktualnie uruchomione, a także jakie są postępy w realizacji planu produkcyjnego. To umożliwia szybką reakcję na ewentualne problemy lub opóźnienia i pozwala na podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Analiza wydajności maszyn
i linii produkcyjnych

System gromadzi dane dotyczące czasu trwania cyklu produkcji, zużycia energii, ilości wytwarzanych produktów itp. Na podstawie tych danych można przeprowadzić szczegółową analizę efektywności poszczególnych maszyn i linii produkcyjnych. Dzięki temu można zidentyfikować potencjalne problemy w procesie produkcyjnym, takie jak nadmiernie długie czasy przestoju czy niskie wykorzystanie maszyn. Na podstawie tych informacji można podejmować decyzje mające na celu poprawę efektywności produkcji oraz minimalizację strat.

Planowanie i harmonogramowanie

Tworzenie harmonogramów produkcji

W ramach Systemu MES, istenieje możliwość tworzenia harmonogramów produkcji. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować procesy produkcyjne i efektywniej planować swoją działalność. Tworzenie harmonogramów produkcji w Systemie MES odbywa się poprzez analizę dostępnych zasobów oraz uwzględnienie różnych czynników, takich jak czas potrzebny na wykonanie poszczególnych zadań, dostępność surowców czy priorytety klientów. System ten umożliwia również elastyczne planowanie zadań, dostosowując się do ewentualnych zmian czy awarii maszyn. Dodatkowo, harmonogramy produkcji mogą być generowane automatycznie na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł i algorytmów. Dzięki temu proces planowania jest szybszy i bardziej precyzyjny, a ryzyko popełnienia błędów zostaje zminimalizowane.

Zarządzanie zapasami i materiałami

System umożliwia porządkowanie i śledzenie wszystkich przyjęć, wydań oraz stanów magazynowych surowców i materiałów. Dzięki Systemowi MES, przedsiębiorstwa mają pełną kontrolę nad ilością i dostępnością surowców, co przekłada się na efektywne zarządzanie produkcją. System umożliwia również śledzenie terminów dostaw oraz automatyczne generowanie zamówień na brakujące materiały, aby uniknąć przerw w produkcji z powodu niedoborów. System może być zintegrowany z systemami ERP (Enterprise Resource Planning), co pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie zapasami i materiałami. Dzięki tej integracji, przedsiębiorstwa mają dostęp do aktualnych danych dotyczących stanów magazynowych, co ułatwia podejmowanie decyzji i planowanie działań.

Kontrola jakości

Monitorowanie parametrów jakościowych procesów

Systemy MES są wyposażone w zaawansowane funkcje monitorowania parametrów jakościowych procesów produkcyjnych. Dzięki temu, firmy mogą skutecznie kontrolować jakość swoich produktów na każdym etapie produkcji. System MES zbiera dane dotyczące różnych parametrów jakościowych, takich jak wymiary, tolerancje, wytrzymałość czy ilość defektów, i przedstawia je w czytelny sposób na specjalnych panelach kontrolnych.

Automatyczne wykrywanie
odchyleń i defektów

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów i analizie danych, system jest w stanie szybko i precyzyjnie identyfikować wszelkie nieprawidłowości. Na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów jakościowych, system MES generuje automatyczne raporty i powiadamia odpowiednie osoby o wystąpieniu problemu. Dzięki temu, można szybko podjąć odpowiednie działania korygujące i minimalizować ryzyko produkcji wadliwych produktów.

Raportowanie i analiza danych

Generowanie raportów

Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą dokładnie monitorować swoje procesy produkcyjne i podejmować odpowiednie decyzje na podstawie zebranych informacji. Wśród generowanych raportów, można wymienić takie jak: statystyki produkcji, wydajność maszyn, zużycie surowców czy koszty produkcji. Raporty te mogą być dostępne w czasie rzeczywistym lub generowane na żądanie. Przedsiębiorstwo może je dostosować do własnych potrzeb, definiując odpowiednie parametry, takie jak okres, zakres danych czy format raportu.

Analiza danych produkcyjnych

Na podstawie zgromadzonych informacji, przedsiębiorstwo może przeprowadzać szczegółową analizę swoich procesów produkcyjnych. Dzięki temu można identyfikować wyzwania i problemy występujące w produkcji, takie jak opóźnienia, awarie maszyn czy straty materiałowe. Analiza danych pozwala również ocenić wydajność produkcji, porównać wyniki z założonymi celami i podejmować działania naprawcze w celu poprawy efektywności.

SYSTEM MES

Korzyści wynikające z wdrożenia

Jedną z głównych zalet jest zwiększenie wydajności i efektywności produkcji. Dzięki systemowi MES możliwe jest lepsze zarządzanie procesami produkcyjnymi, co prowadzi do skrócenia czasu cyklu produkcji oraz eliminacji zbędnych operacji. Optymalizacja procesów i automatyzacja wielu zadań pozwala na osiągnięcie większej wydajności i zwiększenie ilości wytwarzanych produktów przy zachowaniu wysokiej jakości.

System MES umożliwia monitorowanie parametrów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką identyfikację potencjalnych problemów i interwencję w celu uniknięcia wadliwych produktów. Dzięki temu można skutecznie kontrolować jakość produkcji na każdym etapie i minimalizować ryzyko wystąpienia błędów.

Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu procesów i analizie danych można szybko zidentyfikować ewentualne awarie maszyn lub problemy w organizacji produkcji. System MES dostarcza informacje na bieżąco, umożliwiając szybką reakcję i podjęcie odpowiednich działań naprawczych. Skrócenie czasu reakcji na problemy i zmiany pozwala na minimalizację strat i utrzymanie płynności produkcji.

Dzięki dokładnym danym dotyczącym zamówień, dostaw i stanu magazynu, system MES umożliwia lepszą organizację produkcji i optymalne wykorzystanie zasobów. Precyzyjne prognozy sprzedaży i analiza danych historycznych pozwalają na minimalizację kosztów związanych z przechowywaniem nadmiarowych zapasów. Optymalne zarządzanie zapasami przekłada się na zwiększenie efektywności i redukcję kosztów produkcji.

System MES

Przykłady zastosowań

Przemysł motoryzacyjny

Dzięki temu narzędziu np. producenci samochodów są w stanie optymalizować i monitorować procesy produkcyjne na każdym etapie. Przykładowe zastosowania systemów MES w przemyśle motoryzacyjnym obejmują:

Zarządzanie jakością

Umożliwia śledzenie jakości składników oraz kontrolę jakości gotowych produktów poprzez zbieranie i analizowanie danych dotyczących wszystkich parametrów produkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest szybkie wykrywanie i eliminowanie potencjalnych błędów i wad, co wpływa na poprawę jakości samochodów.

Planowanie produkcji

Umożliwia precyzyjne planowanie produkcji, uwzględniając różne czynniki, takie jak dostępność surowców i zasobów, harmonogram dostaw oraz zapotrzebowanie rynku. Dzięki temu można uniknąć niedoborów lub nadmiaru produktów, co przekłada się na redukcję kosztów i zwiększenie efektywności.

Monitorowanie wydajności

Pozwala na dokładne monitorowanie parametrów produkcyjnych, takich jak czas cyklu, zużycie energii oraz wydajność poszczególnych maszyn i linii produkcyjnych. Dzięki temu producenci samochodów mogą identyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i oszczędności, co przyczynia się do zwiększenia rentowności.

Przemysł spożywczy

Systemy MES odgrywają istotną rolę również w przemyśle spożywczym. Pozwalają one producentom żywności na skuteczne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości. Przykłady zastosowań systemów MES w tym sektorze obejmują:

Zarządzanie recepturami

System umożliwia precyzyjne monitorowanie i kontrolę składników używanych do produkcji żywności. Dzięki temu możliwe jest zachowanie jednolitej jakości produktów oraz spełnienie wszelkich norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny.

Monitoring warunków produkcyjnych

Narzędzie pozwala na ciągłe monitorowanie parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie, które mają kluczowe znaczenie dla procesów produkcyjnych w branży spożywczej. Dzięki temu producenci mogą szybko reagować na wszelkie odchylenia i minimalizować ryzyko wystąpienia wadliwych produktów.

Zarządzanie terminami ważności

System umożliwia precyzyjne śledzenie dat przydatności do spożycia oraz terminów przygotowania i dostawy produktów. Dzięki temu producenci żywności mogą uniknąć marnowania surowców oraz zapewnić klientom świeże i bezpieczne produkty.

Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym systemy MES odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wysokiej jakości i bezpieczeństwa leków oraz zgodności z przepisami. Przykłady zastosowań systemów MES w tej branży obejmują:

Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Możliwe jest ścisłe monitorowanie i dokumentowanie procesów produkcyjnych, poczynając od surowców, poprzez receptury aż do końcowego produktu. Pozwala to na pełną trasowalność i kontrolę jakości, co ma kluczowe znaczenie dla farmaceutyków.

Zarządzanie seriami produkcyjnymi

Dzięki systemowi możliwe jest precyzyjne zarządzanie numeracją seryjną leków, co ułatwia ich identyfikację, śledzenie oraz wycofywanie w przypadku konieczności. Dzięki temu producenci farmaceutyczni są w stanie szybko reagować na wszelkie problemy związane z bezpieczeństwem i jakością produktów.

Kontrola jakości

Pozwala na dokładne monitorowanie wszystkich etapów kontroli jakości, poczynając od analizy surowców, poprzez badania pośrednie aż do gotowego produktu. Dzięki temu producenci mogą skutecznie eliminować potencjalne wady i utrzymywać najwyższe standardy jakościowe w przemyśle farmaceutycznym.

Podsumowanie

 
Zapotrzebowanie na systemy MES w przemyśle
W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku przemysłowym zapotrzebowanie na systemy MES jest coraz większe. Firmy z różnych sektorów przemysłu, takich jak motoryzacyjny, spożywczy czy farmaceutyczny, coraz bardziej zdają sobie sprawę z korzyści, jakie mogą osiągnąć dzięki wprowadzeniu takiego systemu. Systemy te pomagają w optymalizacji procesów produkcyjnych, zwiększając wydajność i poprawiając jakość produkcji.
Korzyści związane z wdrożeniem systemu MES
Wdrożenie systemu MES może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw, ale również stawić pewne wyzwania. Jedną z głównych korzyści jest możliwość lepszego zarządzania produkcją poprzez monitorowanie i kontrolowanie procesów na niższym poziomie. Systemy umożliwiają zbieranie danych w czasie rzeczywistym, analizowanie ich i podejmowanie szybkich decyzji. Dzięki temu można skutecznie redukować straty, minimalizować czasy przestoju maszyn oraz dostosowywać produkcję do zmieniających się warunków.

ALTERNATYWA DLA SYSTEMU MES

Niestety systemy MES mają swoje wady. Po pierwsze wdrożenie i utrzymanie ich jest kosztowne.
Często dopasowanie go do indywidualnych potrzeb Klienta jest wyzwaniem. Oprócz kosztów zajmuje często sporo czasu. Każde przedsiębiorstwo produkcyjne ma bowiem inne potrzeby i uwarunkowania.

Alternatywa dla systemu MES

Firma Signalo posiada swój autorski system, który dzięki rozbudowanej funkcjonalności może doskonale zastąpić klasyczny MES. W ten sposób zyskują Państwo doskonałe rozwiązanie do monitorowanie produkcji, oszczędzając przy tym znaczne środki finansowe.
Nasze oprogramowanie dla produkcji, pomimo niższej ceny, posiada cechy i funkcjonalność klasycznego systemu. Nasz system doskonale spełnia swoje zadania, wspomagając proces produkcyjny, umożliwia optymalizację zarządzania, skuteczniej niż klasyczne rozwiązania MES.

DLACZEGO TO JEST SYSTEM LEPSZY NIŻ STANDARDOWY MES?

DZIAŁA SZYBCIEJ

Dostarczanie i przetwarzanie informacji działa na urządzeniach mobilnych, a dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby wykonującej pracę na danym stanowisku. W ten sposób informacja przekazywana jest w czasie rzeczywistym, co pozwala na błyskawiczny czas reakcji i podjęcie odpowiednich działań podczas awarii.

RAPORTY Z DOWOLNĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ

Możesz generować raporty, o częstotliwości dziennej, tygodniowej, miesięcznej czy innej ustalonej, co jest istotne w kontekście analizy i optymalizacji funkcjonowania produkcji i firmy.

SKUTECZNIE REDUKUJE KOSZTY

Komunikacja awarii maszyn i jej tempo oznacza oszczędność czasu na usunięcie usterki, a tym samym wpływa na ograniczenie kosztów związanych z przestojem produkcji. Skuteczne eliminowanie przestojów produkcyjnych w wielu przypadkach wpływa bezpośrednio na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

WYJĄTKOWA PERSONALIZACJA

Nasz system dynamicznie dopasuje się do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki bogatemu doświadczeniu wiemy co może Ci być potrzebne. Pod ręką masz opcje, które na życzenie włączysz lub wyłączysz.

Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go!

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Darmowa konsultacja

Jeśli chcesz wprowadzić w swojej firmie niezawodny system i polepszyć dziejące się w niej procesy zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji.

Wyślij formularz

Dane z formularza posłużą nam wyłącznie do kontaktu z Tobą. Jak tylko je otrzymamy, zadzwonimy do Ciebie.