Fundacja

INSTYTUT DZIAŁAŃ AUDIOWIZUALNYCH

REGON: 381102076
NIP: 6342935501
KRS: 0000745896

Adres: 40-711 Katowice, ul. Tadeusza Saloniego 11

Wyświetl Statut

Misja Fundacji

Misją Fundacji jest skuteczne działanie w celu społeczno-gospodarczej użyteczności.

Działanie to obejmuje w szczególności takie obszary, jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i
wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska. 

Obszary działania związane z realizacją misji

EDUKACJA 

Fundacja swoją misję realizuje m.in. poprzez edukację dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie wychowania, rozwoju
osobistego i społecznego, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, ochrony dóbr kultury narodowej, regionalnej tradycji środowisk lokalnych.

Edukacja zawodowa, znajdująca się w obszarze misji fundacji obejmuje nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych i profesjonalizację umiejętności, podnoszenie kompetencji społecznych w szczególności poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć,szkoleń, tworzenie miejsc pracy organizację sympozjów, konferencji oraz tworzenie programów i publikację materiałów informacyjnych.

AKTYWIZACJA

Z misją fundacji związane są również działania zmierzające do aktywizacji, integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, zmarginalizowanych ekonomicznie, osób ze środowisk rolniczych i osób bezrobotnych, w szczególności kobiet, 

Aktywizacji sprzyja także działalność rehabilitacyjno-terapeutyczna, rekreacyjna, kulturalna, artystyczna, sportowa, w tym organizowanie wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, obozów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, uroczystości okolicznościowych, zajęć i warsztatów z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganiu bezrobociu poprzez promocję i wspieranie rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych, wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.

Aktywizacja społeczności lokalnej realizowana jest poprzez działania mające na celu realizację założeń ekonomii społecznej w
szczególności poprzez promocję turystyki, rekreacji, agroturystyki, rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych, drobnej wytwórczości, rzemiosła artystycznego oraz wdrażania rozwiązań promujących ekologię i odnawialne źródła energii.

INNE FORMY WSPARCIA

1) Organizacja szkoleń i warsztatów,
2) Wspieranie projektów programów i produkcji w zakresie finansowym i produkcyjnym,
3) Wspieranie inicjatyw z obszaru wszystkich etapów produkcji audiowizualnej,
4) Wspieranie i promowanie twórców,
5) Popularyzacja nowych idei z obszaru produkcji audiowizualnej,
6) Promowanie nowych zjawisk w dziedzinie produkcji audiowizualnej,
7) Szerzenia wiedzy związanej z dziedzinami produkcji audiowizualnej,
8) Współpraca z autorytetami w dziedzinie produkcji i realizacji form audiowizualnych,
9) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami, instytucjami,
10) Organizacja festiwali, sympozjów i konferencji poświęconych tematyce sztuk audiowizualnych,
11) Promocja i rozwój wolontariatu oraz tworzenie warunków dla jego działania.

Chciałbyś pomóc?

Skontaktuj się z nami już dziś a powiemy Ci co możemy zrobić wspólnie w celu realizacji naszej misji.