signalo logo
BPR

BPR

Business Process Reengineering (BPR) to proces radykalnej zmiany w organizacji, który ma na celu zwiększenie jej wydajności i skuteczności.

Jego celem jest zbudowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych procesów, które przyczyniają się do wzrostu wydajności i skuteczności.

BPR może oznaczać zmiany zarówno w obszarze stosowanych technologii jak i na gruncie organizacji.  Często, przeprowadzenie tego procesu wymaga zmiany kulturowej, zarządzania zmianami, zaangażowania pracowników i wdrożenia zmian technologicznych.

Business Process Reengineering (BPR) – skąd pochodzi?

Business Process Reengineering (BPR) jest rozwinięciem, pochodzącej z lat 90. XX wieku koncepcji, którą pierwotnie opracował i opublikował Michael Hammer i James Champy. BPR jest procesem zmiany organizacyjnej, który polega na radykalnym zmienianiu sposobu, w jaki organizacje wykonują swoje działania.

Korzyści wdrożenia BPR

 • Zwiększenie wydajności – Reengineering Business Process pozwala firmom na skuteczną i efektywną reorganizację procesów biznesowych, dzięki czemu można zwiększyć wydajność.
 • Oszczędności kosztów – Reengineering Business Process umożliwia firmom zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, ponieważ wymaga mniejszej ilości zasobów, usprawnia procesy i zmniejsza liczbę ludzi.
 • Zwiększenie elastyczności – Reengineering Business Process zwiększa elastyczność procesów biznesowych, co pozwala firmie na szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu biznesowym.
 • Poprawa jakości – Reengineering Business Process umożliwia firmom poprawę jakości produktów i usług poprzez zminimalizowanie błędów i zmniejszenie liczby procesów.
 • Większa konkurencyjność – Reengineering Business Process pozwala firmom wzmocnić ich pozycję na rynku poprzez zwiększenie wydajności, elastyczności i jakości, co zwiększa ich konkurencyjność.

Business Process Reengineering (BPR) – etapy wdrożenia

 1. Analiza i identyfikacja problemu. Pierwszym krokiem w procesie reingenierii procesu biznesowego jest dokładny i szczegółowy audyt istniejącego procesu, który obejmuje analizę obecnego stanu, identyfikację problemów, celów i możliwości.
 2. Definicja celów i wymagań. Po wykonaniu audytu należy określić jasne i precyzyjne cele i wymagania, aby zdefiniować wizję i określić kierunek zmian.
 3. Projektowanie procesów. Kolejnym krokiem jest tworzenie nowych procesów, które zastąpią poprzednie i będą w stanie w pełni spełniać wymagania i cele.
 4. Implementacja i testowanie. Następnie należy wdrożyć nowy proces i przetestować go, aby upewnić się, że jest on w stanie w pełni spełniać wymagania i cele.
 5. Monitorowanie i optymalizacja. Na końcu należy monitorować proces i systematycznie optymalizować go, aby zapewnić, że jest on w stanie w pełni spełniać wymagania i cele.

bpr

Jak zreorganizować procesy biznesowe i zwiększyć wydajność?

Poniżej kilka ogólnych wskazówek, które moga okazać się pomocne. Oczywiście, kazda organizacja jest inna i warto indywidualnie ocenić przydatność poniższych zaleceń.

Etap 1: Analiza istniejących procesów biznesowych
 • 1.1 Sporządź listę wszystkich procesów prowadzonych w Twojej firmie produkcyjnej. To może obejmować procesy takie jak: zarządzanie zamówieniami, zakupy, produkcja, zarządzanie magazynem itp.
 • 1.2 Dokładnie przeanalizuj każdy proces, identyfikując etapy, zasoby, czas wykonania oraz ewentualne bariery i problemy.
 • 1.3 Współpracuj z zespołem, aby uzyskać informacje zwrotne od osób, które są bezpośrednio zaangażowane w każdy proces. Zidentyfikuj ich sugestie dotyczące poprawy wydajności i efektywności.
Etap 2: Określenie celów i priorytetów
 • 2.1 Na podstawie analizy istniejących procesów, określ cele i priorytety dla procesów, które wymagają natychmiastowej reorganizacji. Skoncentruj się na tych, które mają największy wpływ na wydajność i efektywność firmy.
 • 2.2 Opracuj realistyczny harmonogram reorganizacji procesów, uwzględniając dostępne zasoby i budżet.
Etap 3: Zmiany w procesach biznesowych
 • 3.1 Wykorzystaj technologię. Zidentyfikuj obszary, w których technologia może zautomatyzować lub usprawnić procesy. Na przykład, wykorzystanie systemu zarządzania zamówieniami może pomóc w zoptymalizowaniu procesu zamówień i skróceniu czasu realizacji.
 • 3.2 Standaryzacja procesów. Stwórz standardowe procedury dla powtarzalnych części procesów, aby zminimalizować błędy i zwiększyć efektywność. Na przykład, ustal dokładne etapy produkcyjne, które muszą być wykonane w określonej kolejności.
 • 3.3 Usuwanie nadmiarowych etapów. Wyeliminuj zbędne etapy, które nie przynoszą dodatkowej wartości. Skup się na tym, co jest naprawdę istotne dla osiągnięcia celów biznesowych.
 • 3.4 Motywowanie pracowników. Stworzenie środowiska, w którym pracownicy są zachęcani do efektywnego działania i proponowania ulepszeń procesów. Zapewnij możliwości szkolenia i rozwijania umiejętności, aby pracownicy mogli lepiej wykonywać swoje zadania.
Etap 4: Monitorowanie i doskonalenie
 • 4.1 Ustal metryki wydajności, które pomogą ci monitorować postępy w reorganizacji procesów. Na przykład, śledź czas wykonania, ilość błędów czy poziom zadowolenia klientów.
 • 4.2 Regularnie analizuj wyniki, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Kontynuuj dialog z pracownikami i bierz pod uwagę ich sugestie dotyczące dalszej optymalizacji procesów.
 • 4.3 Pamiętaj, że reorganizacja procesów biznesowych to ciągłe działania. Niezależnie od tego, jak skuteczne będą wprowadzone zmiany, nadal będzie istniała potrzeba dostosowania i rozwoju w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i biznesowe.
 

Przykład

Reorganizacja procesu produkcji w firmie produkcyjnej.

Problem

Przed reorganizacją procesu produkcji, firma produkcyjna miała problemy z opóźnieniami, brakami materiałów i niską wydajnością.

Rozwiązanie
1. Analiza

Dokonano dokładnej analizy obecnego procesu produkcji, identyfikując przeszkody i problemy, takie jak nieefektywne zarządzanie magazynem i braki w komunikacji między działami.

2. Cele i priorytety 

Określono cele i priorytety, koncentrując się na opanowaniu opóźnień i poprawie wydajności produkcji.

3. Zmiany
 • Wykorzystanie systemu zarządzania produkcją, który umożliwia śledzenie i zarządzanie zasobami, harmonogramem i postępem produkcji.
 • Standaryzacja procedur dla powtarzalnych etapów produkcji, aby zwiększyć spójność i efektywność.
 • Wprowadzenie regularnych spotkań między działami, aby poprawić komunikację i zapobiec brakom materiałów.
 • Motywowanie pracowników poprzez szkolenia związane z technikami umożliwiającymi wydajniejsze wykonywanie zadań.
4. Monitorowanie i doskonalenie

Za pomocą metryk wydajności monitorowano postępy, takie jak czas realizacji zleceń, wskaźniki błędów i poziom zadowolenia klientów. Regularne analizowanie wyników pozwoliło na dalszą optymalizację procesu produkcji.

EFEKT

Dzięki reorganizacji procesu produkcji firma zdołała zwiększyć wydajność, skrócić czasy realizacji zamówień i uniknąć niedoborów materiałowych. 

Systemy informatyczne wspierające Business Process Reengineering (BPR)

Przykładowe systemy wspierające BPR:

1. CMMS (Computerized Maintenance Management System)

System informatyczny do zarządzania utrzymaniem ruchu i konserwacją maszyn oraz infrastruktury. CMMS może pomóc w identyfikacji i eliminowaniu problemów technicznych, planowaniu działań konserwacyjnych, zarządzaniu częściami zamiennymi, monitorowaniu wydajności itp.

2. Forkfleet

System informatyczny do usprawniania i analizy pracy wózków widłowych. Forkfleet może pomóc w optymalizacji tras, monitorowaniu wykorzystania wózków widłowych, planowaniu i harmonogramowaniu zadań, śledzeniu wydajności operatorów itp.

3. SkillSmatrix

Oprogramowanie służące do tworzenia i zarządzania matrycą kompetencji pracowników. SkillsMatrix pozwala na identyfikację luki w kompetencjach, opracowanie planów rozwoju pracowników, obsadę maszyn przez osoby o odpowiednich kompetencjach itp.

4. Cluer

Program do zbierania sugestii pracowniczych. Cluer ułatwia zbieranie, przetwarzanie i analizę propozycji pracowników dotyczących usprawnień procesów. Pozwala również na monitorowanie postępów w realizacji tych sugestii i raportowanie wyników.

5. Andon

System zapewniający sprawne komunikowanie się między różnymi zespołami w organizacji. Andon umożliwia szybkie zgłaszanie problemów, zarządzanie alarmami, przekazywanie informacji między pracownikami i zespołami, monitorowanie postępów rozwiązywania problemów itp.

Wszystkie te systemy informatyczne mogą wspomagać proces reorganizacji i usprawniania biznesu, umożliwiając lepsze zarządzanie, poprawę wydajności, identyfikację obszarów do optymalizacji oraz monitorowanie postępów w realizacji zmian.

Jak zreorganizować procesy biznesowe i obniżyć koszty?

Procesy biznesowe to sekwencje działań, które prowadzą do osiągnięcia określonych celów. W przypadku firmy produkcyjnej, poprawa procesów może przyczynić się do redukcji kosztów produkcji oraz poprawy  jakości produktów. Poniżej kilka proponowanych kroków, które może dać Ci wyobrażenie, jak takie zmiany, przyczyniają się do sukcesu firmy:

Krok 1 – Zidentyfikuj aktualne procesy

Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie aktualnych procesów w Twojej firmie. Dokładnie przeanalizuj wszystkie etapy procesu, od zakupu surowców do dostarczenia gotowego produktu klientowi. Sporządź listę wszystkich procesów, które są niezbędne do wyprodukowania i dostarczenia produktu.

Przykład

Przykładowa firma produkuje meble. Ich procesy obejmują zakup surowców, projektowanie, składanie, malowanie i pakowanie mebli.

Krok 2 – Identyfikuj potencjalne obszary poprawy

Po zidentyfikowaniu istniejących procesów, dokonaj oceny każdego z nich i poszukaj potencjalnych obszarów, które mogą być ulepszone. Może to obejmować eliminację zbędnych etapów, usprawnienie komunikacji między zespołami, wprowadzenie nowych technologii lub automatyzacji procesów.

Przykład

Firma zauważyła, że proces malowania mebli jest czasochłonny i kosztowny. Istnieje konieczność i mozliwość poprawy, aby zwiększyć wydajność i obniżyć koszty.

Krok 3 – Przeprojektuj procesy w oparciu o identyfikowane obszary poprawy

Na podstawie analizy zidentyfikowanych obszarów, przeprojektuj procesy w taki sposób, aby były bardziej efektywne i bardziej ekonomiczne. Możesz rozważyć zastosowanie innowacyjnych narzędzi lub technik biznesowych, które pomogą osiągnąć te cele.

Przykład 

Firma zdecydowała się na zainwestowanie w nowoczesną technologię malowania, która zapewnia szybsze i bardziej precyzyjne wykonywanie tego procesu. Zatrudnili również specjalistów od logistyki, którzy pomogli zoptymalizować dostawę surowców i koordynację działań, co przyczyniło się do skrócenia czasu trwania procesu malowania.

Krok 4 – Monitoruj i oceniaj efektywność wprowadzonych zmian

Po wdrożeniu zmian w procesach, istotne jest monitorowanie ich skuteczności w celu zapewnienia poprawy wyników. Regularnie oceniaj, czy wprowadzone zmiany przyczyniają się do obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Jeśli istnieją obszary, które wymagają dalszej poprawy, podjęcie odpowiednich działań jest kluczowe.

Przykład

Firma regularnie monitoruje czas trwania procesu malowania, koszty związane z tym procesem oraz jakość wykończenia mebli. Dzięki temu są w stanie zidentyfikować ewentualne problemy i podjąć działania naprawcze.

Podsumowanie

Reorganizacja procesów biznesowych w firmie produkcyjnej może przynieść wiele korzyści, takich jak obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności. Poprzez identyfikację aktualnych procesów, zidentyfikowanie obszarów poprawy, przeprojektowanie procesów i monitorowanie skuteczności wprowadzonych zmian, można osiągnąć znaczne wyniki.

Przykład firmy produkującej meble pokazuje, jak poprawa procesu malowania mebli przyczyniła się do zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów.

Pamiętaj, że każde przedsiębiorstwo jest inne, więc dostosuj te kroki do specyficznych potrzeb i celów Twojej firmy.

Business Process Reengineering (BPR) – kto powinien być zaangażowany we wdrożenie?

Warto rozważyć  zaangażowanie następujących uczestników:

 • Sponsorzy i liderzy projektu – ci, którzy mają wsparcie, odpowiedzialność i motywację, aby osiągnąć cele BPR.
 • Zespół BPR – eksperci w dziedzinie BPR, którzy pomogą w zdefiniowaniu zakresu i zadań projektu oraz przeprowadzą niezbędne badania.
 • Użytkownicy systemu –  ci, którzy będą zaangażowani w tworzenie i wykorzystywanie nowych procesów.
 • Programiści i dostawcy technologii – ci, którzy będą odpowiedzialni za tworzenie i wdrażanie nowych systemów informatycznych w celu wspierania nowych procesów.
 • Pracownicy procesów – ci, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie i wykonywanie nowych procesów.
 • Zespoły wdrożeniowe i zarządzające projektem – ci, którzy będą odpowiedzialni za planowanie, monitorowanie i wdrażanie nowych procesów.

Business Process Reengineering (BPR) – przykład wdrożenia

Przykładem wdrożenia procesu reengineeringu biznesowego może być firma produkująca części samochodowe.

Przed wdrożeniem BPR firma miała dużo złożonego procesu produkcyjnego, który nie był wydajny. Przez wdrożenie BPR zespół został zmuszony do przeanalizowania procesu od samego początku i zastanowienia się, jak można go uprościć.

 • Zespół zaczął od zidentyfikowania wszystkich elementów procesu produkcyjnego. Następnie zespół określił, które elementy są istotne dla osiągnięcia celów firmy, a które można usunąć.
 • Kolejnym krokiem było zmierzenie i monitorowanie wszystkich etapów procesu. Zespół zidentyfikował kluczowe punkty kontrolne i zaplanował okresy kontroli.
 • Następnie zespół zmierzył czas potrzebny na wykonanie poszczególnych kroków w procesie produkcji i wyizolował wszystkie przeszkody, które utrudniały wydajność.
 • Ostatnim krokiem było stworzenie nowego procesu produkcyjnego, który był bardziej zoptymalizowany i efektywny.
 • Zespół zaprojektował nowy proces i wdrożył go w firmie. Zmiany pozwoliły firmie zwiększyć wydajność i jakość produkcji, a także zmniejszyć koszty i przyspieszyć czas wykonania.

Jakie firmy powinny wdrażać BPR?

BPR jest szczególnie przydatny dla firm, których procesy są zbyt złożone, zbyt drogie lub nieefektywne. Firmy, które są w stanie skorzystać z BPR, to:

 • Te, które są wymagające względem wydajności i chcą wykorzystać najnowsze technologie do usprawnienia procesów.
 • Działające w sektorze usług, które chcą skrócić czas realizacji zamówień lub zagwarantować wyższą jakość usług.
 • Produkcyjne, które poszukują sposobów zmniejszania kosztów produkcji i skracania czasu produkcji.
 • Z sektora finansowego, które chcą zwiększyć efektywność pracy i poprawić jakość obsługi klienta.
 • Technologiczne, które chcą wykorzystać innowacje do poprawy wydajności procesów biznesowych.

skorzystaj z pomocy we wdrożeniu BPR

Zastosowanie technologii informatycznych w procesie wdrażania BPR niesie potencjał wielu korzyści i usprawnień. Dzięki narzędziom informatycznym będziesz w stanie zoptymalizować Twoje procesy biznesowe, automatyzując wiele zadań i lepiej wykorzystując posiadane zasoby.

 • Współpraca z doświadczonym partnerem, takim jak Signalo, gwarantuje Ci profesjonalną obsługę i wsparcie na każdym etapie wdrożenia. Możesz liczyć na zrozumienie Twoich potrzeb i sprawność działania podczas implementacji.
 • Informatyczne rozwiązania proponowane przez Signalo, umożliwią Ci lepszą kontrolę nad procesami, poprawią komunikację wewnątrz firmy, zredukują koszty i zwiększą efektywność. Dostarczą również rzetelną analizę danych, co pozwoli Ci podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.
 • Dzięki zastosowaniu technologii informatycznych we wdrożeniu BPR zyskasz wydajność, oszczędność czasu i kosztów oraz poprawisz swoje wyniki finansowe. To wszystko przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności Twojej firmy na rynku.

Dlaczego warto współpracować z nami?

UDOKUMENTOWANE SUKCESY

Zobacz case studies, i dowiedz się, jak skutecznie nasza firma pomogła innym przedsiębiorstwom usprawnić swoje procesy. Poznaj historię wdrożeń i ich efekty w takich firmach, jak: ABB, DAYCO , TENNECO. Zainspiruj się historiami sukcesu i wykorzystaj rozwiązania, które wykorzystują liderzy w swoich branżach.

BOGATE DOŚWIADCZENIE

Posiadamy ogromne doświadczenie w optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych w wielu sektorach: automotive, farmacja, przemysł spożywczy itp. Jesteśmy w stanie pomóc każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od branży i lokalizacji, w poprawie efektywności, redukcji kosztów oraz optymalizacji zużycia zasobów. Świadczy o tym bogate portfolio Klientów z całego świata.

PEŁNE WSPARCIE podczas współpracy

Staramy się, by nasze rozwiązania były w pełni intuicyjne. Prosta obsługa gwarantuje komfort obsługi systemów. W razie potrzeby jednak zapewniamy odpowiednie szkolenie dla pracowników. W trakcie współpracy możesz liczyć na regularną komunikację i dostępność w razie potrzeby rozwiązania problemów. Nasz stały zespół jest do Twojej dyspozycji. Na życzenie możemy również zakodować nowe funkcjonalności lub dodać kolejne moduły.

MAKSIMUM FUNKCJONALNOŚCI

Każde z dostarczanych przez nas rozwiązań posiada szeroką skalę konfiguracji, dzięki temu, jest ściśle dostosowane do specyfiki Klienta. Na życzenie, możemy również dokonać zmian w istniejącym oprogramowaniu, zakodować dodatkowe funkcjonalności lub zintegrować rozwiązanie z innym.

OPŁACALNA INWESTYCJA

Proponujemy konkurencyjne ceny, w zamian za świadczone usługi. Najważniejsze dla nas jest, aby koszty były uzasadnione i proporcjonalne do korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu. Dbamy przede wszystkim o to, by Klient uzyskał szybkie efekty w postaci redukcji kosztów, a różnica pomiędzy inwestycją w abonament za świadczone usługi a kwotą oszczędności była jak największa.

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ

Bardzo rzadko, ale zdarza nam się odradzać wdrożenie naszych rozwiązań, które po darmowym audycie, naszym zdaniem nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Dzięki temu masz pewność że unikniesz wprowadzenia nieefektywnych rozwiązań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na inne procesy i działania firmy. Taka selektywność w wdrażaniu rozwiązań pomaga nam utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów.

zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Get a free quote

Our specialists will estimate for free the cost of implementing Signalo in your company

Get a free quote

Make an appointment

We offer telephone meetings with consultants to answer all questions

Make an appointment