signalo logo
Lean management

Lean management

Lean management, czyli zarządzanie szczupłe, to filozofia operacyjna skoncentrowana na maksymalizacji wartości dla klienta przy minimalizacji marnotrawstwa. Termin ten obejmuje zestaw zasad i praktyk mających na celu usprawnienie procesów, eliminację nieefektywności i ciągłe doskonalenie w działaniach organizacji. Podstawową ideą lean jest tworzenie większej wartości przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.

Historia

Pochodzenie filozofii lean sięga lat pięćdziesiątych XX wieku i jest ściśle związane z Toyota Production System (TPS) – rewolucyjnym podejściem do produkcji opracowanym przez japońską firmę Toyota. System ten, stworzony przez Taiichi Ohno i Eiji Toyoda, miał na celu eliminację wszelkiego rodzaju marnotrawstwa (jap. „muda”) z procesu produkcyjnego. TPS koncentrował się na optymalizacji przepływu pracy i materiałów w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności operacyjnej i jakości produktów. Z czasem filozofia ta ewoluowała i znalazła zastosowanie w wielu innych branżach, przekształcając się w to, co obecnie rozumiemy jako lean management.

Podstawowe cele lean managementu

 • Maksymalizacja wartości dla klienta: Kluczowym założeniem jest dostarczanie klientom dokładnie tego, czego potrzebują, w odpowiednim czasie i ilości, przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów i zwiększaniu efektywności procesów. Wartość ta definiowana jest przez oczekiwania i potrzeby klienta, a wszystko, co nie przyczynia się do jej zwiększenia, uznaje się za marnotrawstwo.
 • Eliminacja marnotrawstwa: W lean managementu marnotrawstwo odnosi się nie tylko do fizycznych odpadów, ale także do nadmiernej produkcji, zbędnych ruchów, nieoptymalnego wykorzystania talentów pracowników, zbędnych procesów itp. Celem jest identyfikacja i eliminacja wszystkich czynników nieprzyczyniających się do tworzenia wartości.
 • Ciągłe doskonalenie (Kaizen): Lean management zakłada, że zawsze istnieje możliwość usprawnienia procesów i zwiększenia efektywności. Kaizen, czyli japońska zasada ciągłego doskonalenia, jest integralną częścią tej filozofii, zachęcając pracowników na wszystkich poziomach organizacji do identyfikacji możliwości usprawnień i współpracy nad ich wdrożeniem.
Wniosek

Lean management jest więc nie tylko zestawem narzędzi czy technik, ale przede wszystkim filozofią skoncentrowaną na tworzeniu wartości, redukcji marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu. Jego uniwersalność sprawia, że z powodzeniem może być stosowany w różnorodnych środowiskach organizacyjnych, od produkcji po usługi, przyczyniając się do budowania bardziej efektywnych, elastycznych i konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Główne zasady lean management

Zrozumienie i zastosowanie pięciu kluczowych zasad lean managementu jest fundamentem dla każdej organizacji dążącej do ciągłego usprawniania swoich operacji i procesów. Te zasady, sformułowane przez Womacka i Jonesa w ich pionierskiej pracy, służą jako kompas dla firm w ich podróży ku szczuplejszemu, bardziej efektywnemu i klientocentrycznemu działaniu.

Wartość

Wartość jest definiowana wyłącznie przez klienta, a rozumienie tego, co klient ceni w produkcie czy usłudze, stanowi punkt wyjścia dla lean managementu. Pierwszą zasadą jest zatem dokładne określenie wartości z perspektywy klienta, co pozwala organizacjom skupić swoje zasoby i wysiłki na tym, co naprawdę ma znaczenie, eliminując jednocześnie wszystko, co jest marnotrawstwem.

Strumień wartości

Po zdefiniowaniu wartości, kolejnym krokiem jest zmapowanie strumienia wartości, czyli wszystkich działań i procesów niezbędnych do przekształcenia surowców lub informacji w gotowy produkt lub usługę dostarczaną klientowi. Analiza strumienia wartości pozwala na identyfikację i eliminację wszelkich czynności, które nie przyczyniają się do tworzenia wartości, a tym samym są marnotrawstwem.

Przepływ

Usunięcie marnotrawstw otwiera drogę do stworzenia płynnego, nieprzerwanego przepływu pracy, materiałów i informacji przez wszystkie etapy procesu. Zasada przepływu koncentruje się na minimalizacji czasu cyklu i zapewnieniu, że produkt lub usługa szybko i efektywnie przemieszcza się od początku do końca strumienia wartości.

Pull

Zasada „pull” (ciągnienia) zakłada, że produkcja lub dostarczanie usług jest inicjowane przez rzeczywiste zapotrzebowanie klienta, a nie prognozy. To oznacza, że działania są podejmowane tylko wtedy, gdy istnieje na nie konkretny popyt, co pozwala zmniejszyć nadmiar zapasów, przestoje i inne formy marnotrawstwa.

Dążenie do doskonałości

Ostatnia zasada, dążenie do doskonałości, podkreśla, że lean management jest ciągłym procesem. Każdy element organizacji jest zachęcany do nieustannego poszukiwania sposobów na poprawę, niezależnie od tego, jak drobne mogą być te usprawnienia. Poprzez kulturę kaizen, organizacje mogą utrzymywać dynamikę ciągłego doskonalenia i innowacji.

Współgranie zasad

Te pięć zasad lean współgra ze sobą, tworząc system, który jest zarówno efektywny, jak i elastyczny. Poprzez rozumienie i dostarczanie wartości zdefiniowanej przez klienta, organizacje mogą skoncentrować swoje zasoby na tym, co najważniejsze. Analiza strumienia wartości i eliminacja marnotrawstwa umożliwiają stworzenie płynnego przepływu procesów. System pull zapewnia, że produkcja jest zawsze związana z rzeczywistym zapotrzebowaniem, a nieustanne dążenie do doskonałości utrzymuje kulturę ciągłej poprawy. W rezultacie, firmy mogą osiągnąć nie tylko większą efektywność i zadowolenie klientów, ale także zwiększoną zdolność do adaptacji i innowacji w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Narzędzia i techniki w lean management

Wdrożenie filozofii lean management w organizacji wymaga stosowania różnych narzędzi i technik, które wspierają pięć głównych zasad lean. Każde z tych narzędzi ma na celu eliminację marnotrawstwa, usprawnienie procesów i zwiększenie wartości dostarczanej klientom. Poniżej przedstawiono niektóre z kluczowych narzędzi lean i przykłady ich zastosowania.

Kanban

Kanban to system wizualizacji pracy, który pomaga zespołom efektywnie zarządzać zadaniami i projektami. Przez wizualne przedstawienie przepływu pracy na kanban board (tablicy kanban), zespoły mogą łatwiej identyfikować zatory i nierównowagi w produkcji. System opiera się na zasadzie „pull”, gdzie nowe zadania są podejmowane tylko wtedy, gdy istnieje na nie zapotrzebowanie. Przykładowo, w zakładzie produkcyjnym kanban może być wykorzystywany do sygnalizowania potrzeby dostawy komponentów na linię montażową, co zapobiega nadprodukcji i zwiększa elastyczność.

5S

5S to metoda organizacji miejsca pracy, która obejmuje pięć etapów: sortowanie (seiri), uporządkowanie (seiton), sprzątanie (seiso), standaryzacja (seiketsu) i utrzymanie dyscypliny (shitsuke). Implementacja 5S prowadzi do czystszych, bezpieczniejszych i lepiej zorganizowanych przestrzeni pracy, co przekłada się na wyższą efektywność i zmniejszenie marnotrawstwa. Na przykład w magazynie, stosowanie 5S może znacznie skrócić czas wyszukiwania narzędzi lub materiałów, a tym samym przyspieszyć procesy logistyczne.

Kaizen

Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie, to podejście, które zachęca wszystkich pracowników do identyfikacji i wdrażania małych zmian w celu poprawy pracy. Może to obejmować zarówno ulepszenia procesów, jak i poprawę jakości produktów lub usług. Przykładem zastosowania kaizen może być codzienne spotkanie zespołu produkcyjnego w celu omówienia potencjalnych usprawnień na linii montażowej, co prowadzi do stopniowego zwiększania efektywności pracy.

Muda

Muda to japońskie słowo oznaczające marnotrawstwo, a identyfikacja i eliminacja mudy jest kluczowym elementem lean management. W lean rozróżnia się siedem typów marnotrawstwa: nadprodukcja, czas oczekiwania, transport, nadmierna obróbka, zapasy, ruchy i wady. Skupienie się na eliminacji tych marnotrawstw może prowadzić do znaczących oszczędności i zwiększenia wydajności. Na przykład, analiza procesów produkcyjnych w celu zredukowania niepotrzebnych ruchów pracowników może znacząco wpłynąć na zwiększenie produktywności.

Poka-yoke

Poka-yoke to technika zapobiegania błędom, która ma na celu eliminację wad w produkcie poprzez zaprojektowanie procesów w taki sposób, aby błędy były niemożliwe lub ich skutki minimalne. Może to obejmować proste mechanizmy, takie jak szablony czy blokady, które zapobiegają nieprawidłowemu montażowi. Przykładem może być zastosowanie systemu poka-yoke na linii montażowej, który automatycznie zatrzymuje maszynę, gdy wykryje brak jednego z komponentów w produkcie, co zapobiega przekazywaniu wadliwych produktów do kolejnego etapu produkcji.

Zwróć uwagę!

Te narzędzia i techniki, stosowane w ramach strategii lean management, mogą przynieść znaczące korzyści dla organizacji, w tym zwiększenie efektywności, poprawę jakości, redukcję kosztów i zwiększenie zadowolenia klientów. Kluczem do sukcesu jest jednak nie tylko ich implementacja, ale również zaangażowanie i ciągła edukacja wszystkich pracowników w kulturze lean.

Implementacja lean management

Wdrożenie lean managementu w organizacji jest procesem wymagającym strategicznego podejścia i zaangażowania na wszystkich poziomach struktury firmy. Sukces tego procesu zależy od skutecznej implementacji kluczowych zasad lean i odpowiednich narzędzi, a także od wprowadzenia zmian w kulturze organizacyjnej. Poniżej przedstawiono krok po kroku proces wdrażania lean managementu.

Zdefiniowanie wartości z perspektywy klienta

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czego oczekują klienci i jakie aspekty oferty firmy generują dla nich największą wartość. Należy przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb klienta, aby każda inicjatywa lean była ukierunkowana na maksymalizację tej wartości.

Analiza strumienia wartości

Następnie przeprowadza się analizę obecnych procesów w celu zidentyfikowania wszystkich czynności, które nie dodają wartości, i zastanowienia się, jak można je usprawnić lub całkowicie wyeliminować. Zazwyczaj realizowane jest to poprzez mapowanie strumienia wartości, co pozwala na wizualizację i lepsze zrozumienie przepływu pracy.

Stworzenie płynnego przepływu pracy

Kiedy marnotrawstwo zostanie zidentyfikowane, kolejnym krokiem jest reorganizacja procesów pracy w taki sposób, aby zapewnić ich płynność i eliminację przestojów. Może to wymagać zmian w układzie fizycznym miejsca pracy, zmian w harmonogramach pracy lub wprowadzenia systemów ciągłego przepływu, takich jak Kanban.

Implementacja systemu „pull”

Implementując system „pull”, firma zaczyna produkować tylko to, co jest potrzebne, kiedy jest potrzebne i w ilości, w jakiej jest potrzebne. To redukuje zapasy i minimalizuje koszty związane z nadprodukcją.

Dążenie do doskonałości

Ostatni krok to ustanowienie kultury ciągłego doskonalenia (Kaizen), w której pracownicy na wszystkich poziomach są zachęcani do identyfikowania i implementowania usprawnień w procesach. Wymaga to stałego szkolenia i wsparcia ze strony kierownictwa.

Zmiany organizacyjne i kulturowe

Sukces wdrażania lean managementu wymaga głębokich zmian organizacyjnych i kulturowych. Organizacja musi adoptować kulturę otwartości, w której wszyscy pracownicy czują się odpowiedzialni za ciągłe doskonalenie i są zachęcani do dzielenia się pomysłami. Pomóc w tym może np. specjalistyczne narzędzie Cluer. Istotne  jest również zaangażowanie zarządu i liderów na wszystkich poziomach, którzy powinni być wzorem w promowaniu i stosowaniu zasad lean.

Mierzenie postępów i sukcesu

Mierzenie postępów i sukcesu wdrażania lean managementu wymaga stosowania odpowiednich wskaźników. Do najpopularniejszych należą:

 •  Czas realizacji zamówienia (Lead Time),
 •  Poziom zapasów,
 •  Wskaźnik błędów i defektów,
 •  Poziom satysfakcji klienta,
 •  Produktywność pracy.

Regularna analiza tych wskaźników pozwala na śledzenie postępów, identyfikację obszarów wymagających dalszych usprawnień i świętowanie sukcesów. W efekcie wzmacnia się zaangażowanie w kulturę lean.

Przykładowa implementacja Lean Management

Wyobraź sobie firmę, która specjalizuje się w produkcji ekologicznych urządzeń domowych. Przed wdrożeniem lean management, firma borykała się z długimi czasami realizacji zamówień, wysokimi kosztami produkcji oraz problemami z jakością produktów. Aby sprostać tym wyzwaniom, firma zdecydowała się na kompleksowe wdrożenie filozofii lean management.

1: Zdefiniowanie wartości dla klienta

Przeprowadzono szczegółowe badania rynku, aby zrozumieć, czego dokładnie oczekują klienci. Okazało się, że najważniejsze dla nich są: ekologiczność produktów, ich trwałość i szybkość dostawy. To pozwoliło firmie na skoncentrowanie się na aspektach produkcji, które były najważniejsze dla dostarczenia wartości klientom.

2: Mapowanie strumienia wartości

Następnym krokiem było mapowanie strumienia wartości wszystkich linii produktowych. Proces ten ujawnił liczne marnotrawstwa, takie jak nadmierna produkcja, niepotrzebne przestoje oraz przemieszczanie materiałów, które nie dodawały wartości do finalnego produktu. Do skutecznej eliminacji przestojów zastosowano system CMMS.

3: Przejście na system „pull” i usprawnienie przepływu

Firma wprowadziła system kanban, aby zarządzać produkcją zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem rynkowym, przechodząc od systemu „push” do „pull”. Dzięki temu udało się znacznie zredukować nadmiarowe zapasy i skrócić czas realizacji zamówień. Dodatkowo, poprzez reorganizację layoutu fabryki na zasadzie celowych przepływów, zminimalizowano niepotrzebne przemieszczanie materiałów, co przyspieszyło cały proces produkcyjny. Wprowadzono również system Forkfleet do usprawnienia pracy wózków widłowych.

4: Wdrożenie technik kaizen i 5S

Firma zorganizowała szkolenia dla pracowników z zasad kaizen i 5S, zachęcając ich do ciągłego poszukiwania sposobów na poprawę pracy. Wdrożenie 5S znacząco poprawiło organizację miejsca pracy, co przekładało się na wyższą efektywność i zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Regularne spotkania kaizen pozwoliły na identyfikację i wprowadzenie drobnych, ale znaczących usprawnień w procesach produkcyjnych.

Efekty wdrożenia

Implementacja lean management przyniosła firmie firmaszereg korzyści:

 • Skrócenie czasu realizacji zamówień o 40% dzięki usprawnieniu przepływu pracy i eliminacji marnotrawstwa.
 • Redukcja kosztów produkcji o 25% poprzez zmniejszenie zapasów i lepszą organizację pracy.
 • Poprawa jakości produktów, co zaowocowało zmniejszeniem liczby reklamacji klientów o 50%.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników (m.in. poprzez wprowadzenie systemu sugestii) i ich satysfakcji z pracy, co przyczyniło się do wzrostu ogólnej wydajności.

Wdrożenie lean management okazało się być przełomem, który nie tylko przyniósł wymierne korzyści operacyjne i finansowe, ale także pozytywnie wpłynął na kulturę organizacyjną, promując otwartość na zmiany i ciągłe doskonalenie.

Korzyści z wdrażania lean management

Wdrażanie lean management przynosi organizacjom szereg korzyści, które wpływają na ich konkurencyjność, efektywność i ogólną zdolność do innowacji. Poniżej szczegółowo omówiono kluczowe zalety adoptowania tej filozofii.

Zwiększona efektywność i produktywność

Lean management skupia się na ciągłej optymalizacji procesów poprzez eliminację wszelkich form marnotrawstwa (muda), takich jak nadprodukcja, czekanie, nadmierne przetwarzanie, czy nadmiar zapasów. Dzięki temu organizacje mogą zrealizować te same zadania szybciej i z mniejszym wysiłkiem, co bezpośrednio przekłada się na zwiększoną efektywność i produktywność. Umożliwia to firmom obsłużenie większej liczby klientów lub produkcję większej ilości produktów bez konieczności zwiększania zasobów.

Lepsza jakość produktów i usług

Implementacja lean managementu wiąże się z ciągłym doskonaleniem jakości. Poprzez techniki takie jak poka-yoke (zapobieganie błędom) i nieustanne monitorowanie oraz ulepszanie procesów, firmy mogą znacząco zmniejszyć liczbę defektów i wad w swoich produktach lub usługach. Wynika to nie tylko w wyższej satysfakcji klientów, ale także w zmniejszeniu kosztów związanych z poprawkami, zwrotami czy reklamacjami.

Redukcja kosztów i marnotrawstwa

Jednym z głównych celów lean managementu jest minimalizacja wszelkiego rodzaju marnotrawstwa. To nie tylko redukuje koszty bezpośrednie, takie jak materiały czy energia, ale także koszty pośrednie, na przykład związane z magazynowaniem, transportem czy nadmiernymi zapasami. Organizacje, które efektywnie wdrażają lean, często doświadczają znaczącej redukcji ogólnych kosztów operacyjnych, co przekłada się na lepszą rentowność.

Zwiększenie satysfakcji klientów i pracowników

Lean management pozytywnie wpływa nie tylko na procesy i produkty, ale także na ludzi. Dzięki skupieniu na dostarczaniu wartości zdefiniowanej przez klienta, firmy mogą lepiej spełniać oczekiwania i potrzeby swoich klientów, co prowadzi do wzrostu ich satysfakcji i lojalności. Z drugiej strony, pracownicy są angażowani w procesy decyzyjne, mają wpływ na usprawnienia i uczestniczą w ciągłym doskonaleniu, co zwiększa ich zaangażowanie, satysfakcję z pracy i poczucie przynależności do organizacji.

Wyzwania i potencjalne pułapki

Wdrożenie lean managementu, mimo swoich licznych korzyści, wiąże się z wyzwaniami, które mogą utrudniać osiągnięcie zamierzonych celów. Aby skutecznie przezwyciężyć te przeszkody, organizacje muszą być świadome potencjalnych pułapek i stosować strategie minimalizujące ryzyko niepowodzenia.

Powszechne wyzwania

 •  Opor pracowników wobec zmian – Wiele organizacji napotyka opór ze strony pracowników, którzy mogą czuć się zagrożeni nowymi metodami pracy lub obawiać się utraty zatrudnienia. Kluczowe jest zatem budowanie kultury zaufania i otwartości na zmiany.
 •  Brak zaangażowania zarządu – Aby lean management był skuteczny, konieczne jest pełne wsparcie i zaangażowanie na najwyższych szczeblach zarządzania. Brak tego zaangażowania może prowadzić do niedofinansowania inicjatyw i braku strategicznego kierunku.
 •  Niewłaściwe zrozumienie filozofii lean – Powierzchowne lub błędne rozumienie zasad i narzędzi lean może prowadzić do nieefektywnego ich stosowania i braku oczekiwanych rezultatów.
 •  Skupienie się tylko na narzędziach, zaniedbanie ludzkiego aspektu – Lean management to nie tylko zestaw narzędzi, ale przede wszystkim filozofia opierająca się na zaangażowaniu i ciągłym rozwoju pracowników. Zaniedbanie tego aspektu może uniemożliwić pełne wykorzystanie potencjału lean.

Jak unikać typowych błędów

 • Budowanie kultury zaangażowania Ważne jest, aby od początku angażować pracowników w proces wdrażania lean, wyjaśniając korzyści płynące z tych zmian i dając im możliwość uczestniczenia w decydowaniu o kierunkach zmian.
 • Zapewnienie silnego liderstwa Liderzy muszą wykazywać się zaangażowaniem w filozofię lean i być przykładem dla innych pracowników. Szkolenia i rozwój liderów w zakresie lean są kluczowe dla sukcesu.
 • Kompleksowe szkolenie pracowników Niezbędne jest zorganizowanie kompleksowych programów szkoleniowych, które nie tylko przedstawiają narzędzia lean, ale także uczą, jak myśleć i działać zgodnie z zasadami lean.
 • Stopniowe wdrażanie zmian Zamiast wprowadzać wszystkie zmiany naraz, lepiej jest stopniowo implementować lean, zaczynając od mniejszych projektów i stopniowo rozszerzając zakres działania.

 Długoterminowe utrzymanie i rozwój filozofii lean w organizacji

 • Stałe monitorowanie i ciągłe doskonalenie  Organizacje powinny regularnie przeprowadzać audyty lean i sesje kaizen, aby nieustannie doskonalić swoje procesy.
 • Utrzymanie zainteresowania i zaangażowania  Aby uniknąć znużenia i utrzymanie zainteresowania leanem, ważne jest regularne celebrowanie sukcesów i uznawanie wkładu pracowników w udoskonalenia.
 • Adaptacja do zmieniających się warunków  Lean management nie jest statyczny; organizacje muszą być gotowe do adaptacji swoich praktyk lean do zmieniających się warunków rynkowych i wewnętrznych wyzwań.

Podejście lean wymaga długoterminowego zaangażowania i gotowości do ciągłego doskonalenia. Organizacje, które traktują lean jako podróż, a nie jednorazowy projekt, są w stanie zbudować trwałą kulturę ciągłej poprawy. Przynosi to znaczące korzyści zarówno dla firmy, jak i dla jej pracowników.

Podsumowanie

Wdrożenie lean managementu w organizacji to proces, który może przynieść znaczące korzyści. Przykładowe korzyści to: zwiększona efektywność i produktywność, lepsza jakość produktów i usług, redukcja kosztów i marnotrawstwa. Innym ważnym benefitem jest wzrost satysfakcji klientów i pracowników.

Długoterminowe utrzymanie i rozwój filozofii lean w organizacji wymaga stałego monitorowania, ciągłego doskonalenia, utrzymania zainteresowania i zaangażowania, a także gotowości do adaptacji. To podejście nie jest jednorazowym projektem, ale podróżą. Może jednak zasadniczo zmienić sposób działania organizacji, prowadząc do trwałej poprawy i innowacji.

Powodzenia!

Niech eksploracja lean management stanie się jednym z ważnych elementów waszej strategii rozwoju. Otwórzcie drzwi do nowych możliwości i sukcesów w szybko zmieniającym się świecie sektora produkcji. Będziemy zaszczyceni mogąc Wam w tym pomóc dostarczając skuteczne narzędzia IT.

Lean management

Pobierz pdf - 10 wskazówek identyfikacji źródeł marnotrastwa

Optymalizacja procesów produkcyjnych jest niezbędna w dążeniu do sukcesu opartego na zasadach Lean Management. Pobierz nasz darmowy PDF z 10 konkretnymi wskazówkami dla pracowników, które pomogą identyfikować i eliminować źródła marnotrawstwa w procesie produkcyjnym. Wykorzystaj tę cenną wiedzę, aby poprawić efektywność, zmniejszyć koszty i osiągnąć doskonałość operacyjną w Twojej fabryce!

Lean management - usprawnij procesy

Jakiemu wyzwaniu chcesz sprostać?

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata