signalo logo
5 whys

5 whys

5 whys to narzędzie analizy używane do identyfikacji podstawowych przyczyn problemu. Polega na zadawaniu prostego pytania „Dlaczego?” pięciokrotnie lub więcej, aż do osiągnięcia głównego źródła problemu. Proces ten pomaga zespołom skoncentrować się na źródłach problemów zamiast na ich symptomach. Stosowanie tej techniki sprzyja głębszemu zrozumieniu problemów i promuje systemowe myślenie.

Krótka historia i pochodzenie metody

Metoda 5 whys została opracowana przez Sakichiego Toyodę, założyciela Toyota Industries, w Japonii w latach pięćdziesiątych XX wieku. Została stworzona jako kluczowy element filozofii zarządzania znanej jako Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie. W Toyocie technika ta zyskała popularność jako proste, lecz skuteczne narzędzie do rozwiązywania problemów. Z czasem metoda 5 whys rozprzestrzeniła się poza przemysłem motoryzacyjnym, znajdując zastosowanie w różnych branżach i dziedzinach.

Podstawowe założenia i cele metody

Głównym założeniem metody 5 whys jest przekonanie, że większość problemów można efektywnie rozwiązać przez dotarcie do ich korzeni, czyli głównych przyczyn. Proces ten pomaga unikać podejścia powierzchownego, które skupia się tylko na symptomatycznych rozwiązaniach, które nie rozwiązują problemu na stałe. Celem jest zidentyfikowanie prawdziwej, podstawowej przyczyny problemu, co pozwala na wdrożenie trwałych rozwiązań. Dzięki temu metoda ta prowadzi do długotrwałych i bardziej zrównoważonych popraw w systemach i procesach. Metoda 5 whys zakłada, że każdy problem ma swoją przyczynę i że odpowiednie pytania mogą prowadzić do jej odkrycia.

Znaczenie metody 5 whys w optymalizacji produkcji

Jak metoda pomaga identyfikować główne przyczyny problemów

Metoda 5 whys penetruje powierzchnię problemów. Kieruje zespoły do zadawania „Dlaczego?” wielokrotnie. Każda odpowiedź prowadzi bliżej źródła problemu. Ta technika przekształca sposób, w jaki zespoły rozumieją wyzwania. Zamiast łatać symptomy, skupiają się na rzeczywistych przyczynach. Taka analiza przynosi długoterminowe rozwiązania, nie tylko tymczasowe poprawki.

Przykłady wpływu metody na efektywność i redukcję marnotrawstwa

Stosowanie 5 whys może dramatycznie zwiększyć efektywność. Na przykład, gdy maszyna ulega awarii, metoda ta może pomóc odkryć, że przyczyną są nieodpowiednie procedury konserwacji, a nie sam sprzęt. Rozwiązanie podstawowego problemu, takiego jak szkolenie personelu, może zmniejszyć przestoje i zwiększyć wydajność. Zastosowanie 5 whys do analizy nadmiernego zużycia materiałów może prowadzić do optymalizacji procesów i zmniejszenia odpadów, co z kolei obniża koszty produkcji.

Porównanie z innymi metodami rozwiązywania problemów

W porównaniu z innymi metodami, takimi jak analiza ryzyka czy burza mózgów, 5 whys jest znacznie bardziej bezpośrednia i skoncentrowana. Inne metody mogą być bardziej kompleksowe lub kreatywne, ale często wymagają więcej czasu i zasobów. 5 whys jest szybkie, proste i nie wymaga specjalnych narzędzi ani szkoleń, co czyni je idealnym dla szybkiego rozwiązywania problemów na miejscu. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że 5 whys najlepiej sprawdza się w przypadku problemów o stosunkowo jasnych łańcuchach przyczynowych. W skomplikowanych sytuacjach, gdzie problemy mają wiele warstw, metody takie jak Diagram Ishikawy (Diagram Rybny) mogą być bardziej odpowiednie.

Krok po kroku: Jak stosować metodę

 • Zidentyfikuj problem. Zdefiniuj go jasno i dokładnie.
 • Zadaj pierwsze „Dlaczego?”. Pytaj o przyczynę problemu.
 • Analizuj odpowiedź. Czy wskazuje na kolejny problem?
 • Zadaj kolejne „Dlaczego?”. Kontynuuj, aż dojdziesz do rdzenia problemu.
 • Znajdź rozwiązanie podstawowej przyczyny. Planuj działania naprawcze.

Przykładowe scenariusze i studia przypadku

Scenariusz

Maszyna A często się zacina.

 • 1. Dlaczego? – Maszyna nie jest regularnie konserwowana.
 • 2. Dlaczego? – Nie ma wyraźnego harmonogramu konserwacji.
 • 3. Dlaczego? – Zarządzanie nie określiło odpowiedzialności za to zadanie.
 • 4. Dlaczego? – Brak świadomości o konieczności regularnej konserwacji.
 • 5. Dlaczego? – Szkolenia pracowników są niewystarczające.
Rozwiązanie

Wprowadź regularne szkolenia z konserwacji i utwórz harmonogram.

Wskazówki dotyczące zadawania efektywnych pytań

 • Bądź specyficzny. Pytaj o konkretną przyczynę, a nie ogólne problemy.
 • Unikaj obwiniania. Skup się na procesach i systemach, nie na osobach.
 • Bądź cierpliwy. Pamiętaj, że docieranie do prawdziwych przyczyn wymaga czasu.
 • Użyj dowodów. Oparte na faktach odpowiedzi są bardziej wartościowe niż przypuszczenia.
 • Zachęcaj do współpracy. Inne perspektywy mogą ujawnić nowe informacje.

Stosując te kroki i wskazówki, zespoły mogą efektywniej identyfikować i rozwiązywać podstawowe przyczyny problemów, prowadząc do trwałych i znaczących usprawnień w procesach produkcyjnych.

Pułapki i jak ich unikać

Opis typowych błędów popełnianych podczas stosowania metody 5 whys

 • 1. Powierzchowne pytania. Niektórzy zadają zbyt ogólne pytania, które nie prowadzą do prawdziwej przyczyny.
 • 2. Wina. Ludzie często wskazują na innych zamiast na procesy.
 • 3. Przerywanie łańcucha. Zatrzymywanie się przed osiągnięciem prawdziwej przyczyny.
 • 4. Subiektywne odpowiedzi. Opieranie wniosków na przypuszczeniach, a nie na faktach.
 • 5. Ignorowanie złożoności. Traktowanie wszystkich problemów jako mających jedną przyczynę.

Sposoby unikania tych błędów i zapewnienia, że analiza jest dokładna i skuteczna

 • 1. Zadawaj konkretne pytania -Skoncentruj się na specyficznych, mierzalnych przyczynach. Unikaj ogólników.
 • 2. Skup się na procesie – Zawsze koncentruj się na systemach i procedurach, nie na osobach.
 • 3. Bądź wytrwały – Nie zatrzymuj się, dopóki nie dotrzesz do korzenia problemu.
 • 4. Opieraj się na danych – Używaj rzeczywistych danych do weryfikacji twoich przypuszczeń.
 • 5. Rozpoznaj złożoność – Rozumie, że niektóre problemy mogą mieć więcej niż jedną podstawową przyczynę.

Unikając tych pułapek, zespoły mogą efektywniej korzystać z metody 5 whys do identyfikowania prawdziwych przyczyn problemów i wdrażania trwałych rozwiązań.

Zaawansowane techniki i integracja z innymi narzędziami

Integracja metody 5 whys z innymi narzędziami i metodologiami zarządzania jakością

Metoda 5 whys świetnie współpracuje z innymi systemami zarządzania jakością, takimi jak Six Sigma i Lean Manufacturing. W Lean, 5 whys pomaga eliminować marnotrawstwo, identyfikując źródłowe przyczyny strat. W Six Sigma, jest używana do definowania problemów w fazie DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Integrując 5 whys z tymi metodologiami, zespoły mogą głębiej analizować procesy i wprowadzać trwałe usprawnienia.

Przykłady, jak zaawansowane techniki mogą zwiększyć skuteczność metody

Integracja z Lean Manufacturing

Połączenie 5 whys z narzędziami Lean, takimi jak mapowanie strumienia wartości, może pomóc w identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa w procesach produkcyjnych. Przykład: Używanie 5 whys do zrozumienia przyczyn nadmiernego czasu oczekiwania może prowadzić do usprawnień w przepływie pracy.

Połączenie z Six Sigma

W ramach Six Sigma, 5 whys może pomóc w precyzyjnej analizie przyczyn w fazie analizy DMAIC. Przykład: Stosując 5 whys w analizie przyczyn wad produktu, zespoły mogą odkryć głęboko ukryte przyczyny i opracować skuteczne strategie ich eliminacji.

Zastosowanie z diagramami przyczynowo-skutkowymi

Połączenie 5 whys z diagramami Ishikawy (diagramami rybimi) może zapewnić bardziej strukturalne podejście do identyfikowania przyczyn problemów. Dzięki temu zespoły mogą lepiej wizualizować relacje przyczynowo-skutkowe.

Zaawansowane techniki, takie jak te, mogą znacznie zwiększyć skuteczność metody 5 whys, prowadząc do głębszego zrozumienia problemów i bardziej trwałych rozwiązań. Integracja z innymi narzędziami i metodologiami umożliwia tworzenie bardziej kompleksowego i skutecznego systemu zarządzania jakością.

Przykłady zastosowania

Produkcja samochodów

Problem

Linia montażowa często się zatrzymuje, powodując opóźnienia w produkcji.

 • 1. Dlaczego? Linia montażowa zatrzymuje się z powodu awarii maszyny.
 • 2. Dlaczego? Maszyna ulega awarii z powodu przegrzewania się.
 • 3. Dlaczego? System chłodzenia nie działa efektywnie.
 • 4. Dlaczego? Filtr w systemie chłodzenia jest zablokowany.
 • 5. Dlaczego? Filtr nie był regularnie wymieniany.
Rozwiązanie

Wprowadzenie harmonogramu regularnej wymiany filtrów i szkolenie pracowników z konserwacji maszyn.

Analiza

W tym przypadku metoda 5 whys pomogła zidentyfikować brak konserwacji jako główną przyczynę problemu. Regularna wymiana filtrów i odpowiednie szkolenie personelu zapobiegają przyszłym przestojom.

Służba zdrowia

Problem

Wysoki wskaźnik infekcji pooperacyjnych w szpitalu.

 • 1. Dlaczego? Pacjenci zakażają się w salach operacyjnych.
 • 2. Dlaczego? Narzędzia chirurgiczne nie były wystarczająco sterylne.
 • 3. Dlaczego? Maszyna do sterylizacji nie działała poprawnie.
 • 4. Dlaczego? Maszyna nie była regularnie inspekcjonowana.
 • 5. Dlaczego? Brakowało wyraźnych wytycznych dotyczących inspekcji.
Rozwiązanie

Opracowanie i wdrożenie szczegółowego planu konserwacji i inspekcji dla sprzętu medycznego.

Analiza

Użycie metody 5 whys umożliwiło zidentyfikowanie braku procedur jako głównej przyczyny zwiększonego ryzyka infekcji. Wprowadzenie regularnych kontroli zapewnia, że sprzęt medyczny pozostaje bezpieczny dla pacjentów.

Handel detaliczny

Problem

Spadek sprzedaży w sklepie detalicznym.

 • 1. Dlaczego? Klienci nie dokonują zakupów.
 • 2. Dlaczego? Klienci nie znajdują produktów, które chcą kupić.
 • 3. Dlaczego? Produkty często są niedostępne na półkach.
 • 4. Dlaczego? Nieskuteczne zarządzanie zapasami.
 • 5. Dlaczego? Brak dokładnych danych na temat popytu.
Rozwiązanie

Wdrożenie zaawansowanego systemu zarządzania zapasami z prognozowaniem popytu.

Analiza

Stosując 5 whys, sklep zidentyfikował problem z zarządzaniem zapasami jako przyczynę spadku sprzedaży. Wdrożenie nowego systemu pozwala na lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów i zwiększenie sprzedaży.

W każdym z tych przypadków metoda 5 whys pomogła zidentyfikować głęboko ukryte przyczyny problemów. Kluczem do sukcesu jest systematyczne stosowanie metody, unikanie winy i koncentracja na rozwiązaniach.

Podsumowanie

Metoda 5 whys to potężne narzędzie do identyfikacji podstawowych przyczyn problemów. Jest prosta, ale wymaga dyscypliny i skupienia. Pomaga odkryć prawdziwe źródło problemów, co umożliwia tworzenie skutecznych rozwiązań. Przez zadawanie pytania „Dlaczego?” wielokrotnie, zespoły mogą przebić się przez powierzchowne objawy i dotrzeć do korzenia problemu.

Dlaczego metoda 5 whys jest cenna?

 • 1. Prostota: Łatwa do zrozumienia i zastosowania bez potrzeby skomplikowanych narzędzi.
 • 2. Skuteczność: Pomaga szybko zidentyfikować źródło problemu.
 • 3. Wszechstronność: Można ją stosować w różnych branżach i sytuacjach.
 • 4. Poprawa procesów: Prowadzi do trwałych rozwiązań, a nie tymczasowych napraw.

Lista najlepszych praktyk

 • 1. Bądź konkretny: Zdefiniuj problem jasno przed rozpoczęciem sesji 5 whys.
 • 2. Zachowaj obiektywizm: Unikaj skupiania się na winie; koncentruj się na procesach i faktach.
 • 3. Dokumentuj proces: Zapisuj każde pytanie i odpowiedź, aby śledzić tok myślenia.
 • 4. Zachęcaj do udziału zespołu: Włącz różne perspektywy, aby uzyskać pełniejszy obraz sytuacji.
 • 5. Nie przestawaj zbyt wcześnie: Nie zatrzymuj się, dopóki nie dotrzesz do prawdziwej, podstawowej przyczyny.
 • 6. Waliduj odpowiedzi: Sprawdź, czy identyfikowane przyczyny są poparte danymi.
 • 7. Stosuj działania naprawcze: Opracuj i wdroż plan działania, aby rozwiązać zidentyfikowany problem u źródła.
 • 8. Monitoruj efekty: Śledź, jak wdrożone rozwiązania wpływają na problem.

Stosując te praktyki, możesz maksymalizować skuteczność metody 5 whys i osiągać trwałe usprawnienia w swojej organizacji. Metoda 5 whys nie jest uniwersalnym rozwiązaniem, ale gdy jest stosowana poprawnie, może prowadzić do głębokiego zrozumienia problemów i trwałych popraw w procesach.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy metodę 5 whys można stosować w każdej sytuacji?

Metoda 5 whys jest uniwersalna i może być stosowana w wielu różnych kontekstach, jednak najlepiej sprawdza się w prostych lub średnio skomplikowanych sytuacjach. W przypadkach bardzo złożonych, gdzie problem ma wiele przyczyn, może być konieczne użycie dodatkowych narzędzi, takich jak diagram przyczynowo-skutkowy (diagram Ishikawy).

Ile razy dokładnie powinienem zadać „Dlaczego?”

Chociaż nazwa sugeruje zadawanie pytania pięć razy, liczba ta nie jest ścisła. Ważne jest, aby kontynuować zadawanie „Dlaczego?” aż do osiągnięcia rdzenia problemu, co może wymagać mniej lub więcej niż pięć pytań.

Czy metodę 5 whys można stosować indywidualnie, czy tylko w grupie?

Metodę 5 whys można stosować zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Praca zespołowa może jednak dostarczyć dodatkowych perspektyw i prowadzić do głębszego zrozumienia problemu.

Jak mogę upewnić się, że znalazłem prawdziwą główną przyczynę problemu?

Weryfikuj każdą identyfikowaną przyczynę, korzystając z dostępnych danych i informacji. Jeśli możliwe, przeprowadź eksperymenty lub testy, aby potwierdzić swoje wnioski. Współpraca z innymi członkami zespołu lub ekspertami w danej dziedzinie może również pomóc w potwierdzeniu głównej przyczyny.

Co zrobić, jeśli różne ścieżki pytania „Dlaczego?” prowadzą do różnych głównych przyczyn?

Jest to typowa sytuacja, zwłaszcza przy bardziej złożonych problemach. W takich przypadkach wszystkie zidentyfikowane przyczyny powinny być rozważane. Może okazać się, że problem ma kilka głównych przyczyn, które należy rozwiązać równolegle.

Czy 5 whys zawsze prowadzi do jednoznacznego rozwiązania?

Nie zawsze. Metoda 5 whys pomaga zidentyfikować główną przyczynę problemu, ale nie zawsze dostarcza gotowego rozwiązania. Często konieczne jest dalsze planowanie i analiza, aby opracować i wdrożyć skuteczne rozwiązania.

Jak mogę uniknąć skupiania się na winie podczas stosowania metody 5 whys?

Zawsze koncentruj się na procesach i systemach, nie na jednostkach. Zamiast pytać „Kto jest winny?”, pytaj „Jaki element procesu zawiodł?”. Utrzymywanie obiektywnego i bezstronnego podejścia jest kluczowe dla skutecznej analizy.

Przykłady wykorzystania 5 whys

Pobranie dokumentu pdf z przykładami wykorzystania metody 5 whys w firmie produkcyjnej może pomóc Ci lepiej zrozumieć tę skuteczną technikę analizy problemów. Dzięki praktycznym przykładom będziesz mógł zobaczyć, jak krok po kroku można wykorzystać metodę 5 whys do znalezienia przyczyn problemów w procesach produkcyjnych i skutecznie je rozwiązać. 

Systemy IT dla produkcji

Z jakim wyzwaniem chciałbyś się zmierzyć?

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Darmowa konsultacja

Jeśli chcesz wprowadzić w swojej firmie niezawodny system i polepszyć dziejące się w niej procesy zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji.

Wyślij formularz

Dane z formularza posłużą nam wyłącznie do kontaktu z Tobą. Jak tylko je otrzymamy, zadzwonimy do Ciebie.