wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE

Wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) jest miernikiem efektywności wykorzystania zasobów w zakresie produkcji. OEE mierzy skuteczność wykorzystania sprzętu w porównaniu do maksymalnych możliwości wytwórcy. Wskaźnik OEE wyraża się jako procentowy wskaźnik w stosunku do maksymalnej możliwej wydajności, a jego obliczanie obejmuje trzy czynniki: wydajność, niezawodność i jakość produktu. Wskaźnik OEE jest często stosowany jako narzędzie do oceny i monitorowania wydajności procesu produkcyjnego.

Pojęcie OEE jest stosowane przez producentów na całym świecie od lat 80. XX wieku i jest opracowywane przez firmę japońską, która wprowadziła je na rynek w 1986 roku.

Wskaźnik OEE – jak obliczyć?

Wskaźnik OEE – wzór

OEE = (wydajność * jakość * dostępność) / 100

Gdzie:

wydajność = ilość wyprodukowanych jednostek / ilość planowanych jednostek

jakość = ilość jednostek przejścia bez wad / ilość wyprodukowanych jednostek

dostępność = czas działania / czas planowanego działania.

Jaka wartość OEE jest satysfakcjonująca?

Oczywiście jest to kwestia indywidualna. Ogólnie przyjmuje się jednak, że satysfakcjonująca wartość OEE wynosi od 80% do 85%.

Niska wartość OEE co z tym zrobić?

Aby poprawić wartość OEE, należy skupić się na trzech podstawowych czynnikach wpływających na wyniki: wydajności, wykorzystaniu i jakości. Można to zrobić, poprzez:

Poprawę wydajności – poprawa procesu produkcyjnego, poprawa jakości maszyn, zmiana procesu produkcyjnego, wprowadzenie technologii wyższej jakości.

Zwiększenie wykorzystania – minimalizacja czasu przestoju, optymalizacja wykorzystania zasobów, wykorzystanie technologii przemysłowych, wprowadzenie procedur i standardów produkcyjnych.

Poprawę jakości – wprowadzenie kontroli jakości, stosowanie standardów jakości, optymalizacja procesu produkcyjnego, zastosowanie systemów zarządzania jakością.

Należy pamiętać, że poprawa wskaźnika OEE wymaga systematycznego i ciągłego wdrażania ulepszeń w procesie produkcyjnym. Aby zachować wysoką wydajność, należy zintegrować wszystkie działania i dostosować je do potrzeb i celów firmy.

Kiedy warto stosować wskaźnik OEE a kiedy nie?

Wskaźnik OEE jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy wymagana jest wysoka wydajność pracy, na przykład w przemyśle maszynowym. Może on być stosowany do określenia, jak efektywnie wykorzystywana jest produkcja, a także do wyeliminowania wszelkich problemów lub zmian w procesie.

Wskaźnik OEE może być również stosowany w innych branżach, takich jak usługi, transport lub logistyka, aby określić wydajność pracy.

Jednakże, ze względu na to, że wskaźnik OEE jest skonstruowany w celu oceny wydajności w przemyśle, w innych branżach może nie być w pełni odpowiedni. W takich sytuacjach inne wskaźniki mogą być bardziej odpowiednie do określenia wydajności pracy.

Kto w firmie produkcyjnej oblicza wskaźnik OEE?

OEE jest obliczany przez pracownika w firmie produkcyjnej, który jest odpowiedzialny za śledzenie wydajności produkcji. Mogą to być specjaliści od zarządzania produkcją lub kierownicy linii produkcyjnej.

Jak poprawić wskaźnik OEE?

  • Zidentyfikuj obszary do poprawy.

Aby poprawić wskaźnik OEE, należy najpierw zidentyfikować obszary, w których można uzyskać poprawę. To może być wszystko, od zmniejszenia czasu przestojów, zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia wydajności, do poprawy jakości produktów i usprawnienia procesów.

  • Stwórz plan poprawy.

Po zidentyfikowaniu obszarów do poprawy, konieczne jest stworzenie planu poprawy, który określi, jakie działania należy podjąć, aby poprawić wskaźnik OEE.

  • Przeprowadź kontrole jakości.

Przeprowadzenie regularnych kontroli jakości jest istotne, aby upewnić się, że produkowane produkty spełniają określone wymagania.

  • Monitoruj wskaźnik OEE.

Regularne monitorowanie wskaźnika OEE pozwoli Ci zidentyfikować obszary do poprawy oraz zweryfikować skuteczność wprowadzonych zmian.

  • Wdróż zmiany.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych analiz i wprowadzeniu wszystkich wymaganych poprawek, należy wdrożyć wszystkie zalecane zmiany, aby wskaźnik OEE uległ poprawie.

Wskaźnik OEE a inne wskaźniki wydajności

Wskaźnik OEE jest wskaźnikiem wydajności, który mierzy wydajność sprzętu produkcyjnego. Jest on obliczany poprzez pomnożenie trzech innych wskaźników wydajności: wskaźnika wykorzystania czasu, wskaźnika wykorzystania mocy i wskaźnika jakości. Jest to dobry wskaźnik do oceny wydajności całego procesu produkcyjnego.

Inne wskaźniki wydajności to m.in. wskaźniki wysycenia, wskaźnik wydajności produkcji, wskaźnik wykorzystania siły roboczej, wskaźnik wykorzystania zasobów, wskaźnik czasu reakcji, wskaźnik jakości produktu, wskaźnik wykorzystania zasobów, wskaźnik wykorzystania zasobów ludzkich, wskaźnik przestojów i wskaźnik wydajności procesów biznesowych.

Te wskaźniki służą do pomiaru i oceny wydajności procesu produkcyjnego i pozwalają identyfikować obszary, w których można poprawić wydajność.

Poprawa wydajności produkcji

Ocena wydajności

Aby poprawić wydajność produkcji, należy najpierw ocenić obecną wydajność. W tym celu można użyć narzędzi do mierzenia wydajności, takich jak wskaźniki wydajności, w celu określenia, w jakim stopniu obecna wydajność jest wystarczająca.

Ustalenie problemów z wydajnością

Kolejnym krokiem powinno być wykrycie i identyfikacja problemów z wydajnością, które mogą mieć wpływ na wydajność produkcji. Może to być brak dostatecznego zaangażowania pracowników, problem z dostawami surowców, czynniki techniczne lub inne czynniki.

Zastosowanie rozwiązań

Po wykryciu problemów z wydajnością należy zastosować dostępne rozwiązania, aby podnieść wydajność. Może to obejmować zmiany w procesie produkcyjnym, zastosowanie nowych technologii, wprowadzenie programów motywacyjnych dla pracowników lub udzielenie pracownikom większej autonomii.

Monitorowanie

Na koniec należy monitorować wydajność w celu kontrolowania skuteczności wprowadzonych rozwiązań. Wskaźniki wydajności mogą być tutaj dobrym narzędziem do monitorowania postępów.

Przydatne wskaźniki do mierzenia wydajności produkcji to również:

 1. Wskaźnik wykorzystania zasobów – mierzy zdolność organizacji do wykorzystania swoich zasobów, aby wyprodukować pożądany wynik.

2. Wskaźnik wydajności – mierzy jakość produktu lub usługi w stosunku do ilości zasobów wydanych na jej wytworzenie.

3. Wskaźnik efektywności pracy – mierzy ilość wykonanej pracy w stosunku do ilości zasobów wydanych na jej wytworzenie.

4. Wskaźnik wykorzystania czasu – mierzy, jak szybko i skutecznie organizacja wykorzystuje czas na wytwarzanie produktów lub świadczenie usług.

5. Wskaźnik wykorzystania zatrudnienia – mierzy, jak skutecznie pracownicy organizacji wykorzystują swoje kompetencje do wytworzenia pożądanych wyników.

6. Wskaźnik jakości – mierzy, jak dobrze produkty lub usługi odpowiadają określonym normom lub wymaganiom.

7. Wskaźnik bezpieczeństwa – mierzy, jak skutecznie organizacja zapewnia bezpieczeństwo swoim pracownikom i produktom.

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nasi specjaliści bezpłatnie wycenią koszt wdrożenia Signalo w Twojej firmie

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Umów się na spotkanie

Oferujemy spotkania telefoniczne z konsultantami, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie