signalo logo
Płynność finansowa

Płynność finansowa

Płynność finansowa jest miarą zdolności firmy do spełnienia bieżących zobowiązań finansowych w terminie. Odnosi się do zdolności firmy do dysponowania wystarczającą ilością środków pieniężnych lub równoważników na pokrycie bieżących zobowiązań, takich jak płace, opłaty za dostawców, podatki, odsetki czy kapitał obrotowy.

Płynność finansowa – czym jest?

Płynność finansowa jest kluczowym wskaźnikiem, który odzwierciedla stabilność i trwałość finansową przedsiębiorstwa. Firmy o wysokiej płynności finansowej mają zdolność do natychmiastowego regulowania swoich zobowiązań, co przyczynia się do utrzymania pozytywnego wizerunku i relacji z dostawcami, pracownikami oraz innymi interesariuszami. Z drugiej strony, niska płynność finansowa może prowadzić do opóźnień w opłacaniu rachunków, a nawet do niewypłacalności, co zagraża trwałości i przyszłemu rozwojowi firmy.

Właściwa zarządzanie płynnością finansową jest niezbędne dla zapewnienia stabilności finansowej firmy. Obejmuje monitorowanie przepływów gotówkowych, zarządzanie saldem kont bankowych, racjonalne planowanie i wykorzystanie kapitału obrotowego oraz analizę płynności w celu identyfikacji i rozwiązania potencjalnych problemów finansowych.

Płynność finansowa – znaczenie dla firm produkcyjnych

Odpowiednia płynność finansowa oznacza wiele korzyści dla firmy produkcyjnej:

  • Umożliwia płynne przepływy gotówki, co pozwala na skuteczne zarządzanie codziennymi operacjami. Przedsiębiorstwo ma wówczas wystarczające środki na zakup surowców, utrzymanie zapasów i inwestycje w rozwój infrastruktury produkcyjnej. Może to również umożliwić korzystne warunki negocjacji z dostawcami i uzyskanie preferencyjnych rabatów.
  • Odpowiednia reakcja w sytuacji nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych lub nagłych problemów finansowych. W przypadku awarii maszyn lub spadku popytu na produkty, firma może napotkać trudności finansowe. W takich przypadkach, posiadanie odpowiedniego poziomu gotówki i aktywów łatwo przekształcalnych w gotówkę jest niezwykle istotne dla utrzymania ciągłości operacyjnej firmy oraz minimalizowania strat.
  • Stabilność finansowa firmy produkcyjnej. Firmy z wysokim poziomem płynności są bardziej atrakcyjne dla inwestorów, którzy poszukują bezpiecznych i stabilnych miejsc, w których mogą ulokować swoje środki. Wyższa płynność finansowa może również pomóc firmie w uzyskaniu korzystniejszych warunków finansowania, takich jak niskie stopy procentowe lub dłuższy okres spłaty pożyczek.

Składniki płynności finansowej

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe stanowią zasoby, które przekształcają się w gotówkę lub są zużywane w ciągu jednego roku. Ich skuteczne zarządzanie jest niezbędne dla utrzymania płynności finansowej i zapewnienia ciągłości operacyjnej przedsiębiorstwa.

Poniżej kilka głównych rodzajów aktywów obrotowych, typowych dla firm produkcyjnych:

1. Zapasy. Są to surowce, materiały oraz produkty w różnych fazach procesu produkcji. Na przykład w firmie produkującej meble, która posiada magazyny, będą to m.in. drewno, tkaniny i akcesoria.

2. Należności krótkoterminowe. Obejmują pieniądze, których oczekujemy od klientów za dostarczone towary lub usługi. Przykładem jest faktura wystawiona przez producenta maszyn dla klienta, która zostanie spłacona w ciągu 30 dni.

3. Inwestycje krótkoterminowe. Są to środki finansowe, które firma lokuje na krótki okres w celu osiągnięcia dodatkowego dochodu. Przykładem mogą być krótkoterminowe depozyty bankowe lub papiery wartościowe, które przynoszą odsetki.

4. Gotówka i ekwiwalenty gotówki. Tutaj wymienić można pieniądze w kasie firmy oraz środki na rachunkach bankowych, które są łatwo dostępne. Wartości te są niezwykle istotne dla płynności finansowej przedsiębiorstwa i umożliwiają natychmiastowe pokrycie bieżących wydatków.

5. Inne aktywa krótkoterminowe. Mogą to być np. przedpłaty na usługi lub inne rozliczenia, które będą zrealizowane w ciągu najbliższego roku.

Warto mocno skupić się na efektywnym zarządzaniu aktywami obrotowymi. Odpowiednie monitorowanie poziomu zapasów, uporządkowanie systemu windykacji należności, a także ścisłe kontrolowanie płynności gotówki są niezwykle istotne dla zdrowego funkcjonowania firmy produkcyjnej. Przechowywanie nadmiernych zapasów może prowadzić do zamrożenia kapitału, podczas gdy zbyt niski stan gotówki może powodować trudności w realizacji bieżących zobowiązań.

Pasywa krótkoterminowe

Pasywa krótkoterminowe stanowią zobowiązania finansowe, które mają być spłacone w ciągu jednego roku. Poniżej znajduje się kilka przykładów pasywów krótkoterminowych:

1. Zobowiązania handlowe. Są to zobowiązania wynikające z zakupu towarów lub usług od dostawców. Firmy produkcyjne często korzystają z tej formy finansowania, aby uzyskać materiały lub surowce niezbędne do produkcji. Przykładem może być zobowiązanie wobec dostawcy surowców chemicznych, którego termin spłaty wynosi 30 dni od daty faktury.

2. Kredyty krótkoterminowe. Firmy często korzystają z kredytów krótkoterminowych, aby finansować swoje bieżące potrzeby, takie jak płatności za wynagrodzenia pracowników lub zakup inwentarza. Przykładem może być krótkoterminowy kredyt bankowy, który jest udzielany na okres do jednego roku i służy do sfinansowania codziennych operacji firmy.

3. Zaliczki otrzymane. Firmy produkcyjne często otrzymują zaliczki od klientów przed wykonaniem zamówionych produktów. Te zaliczki są ujmowane jako pasywa krótkoterminowe do momentu zakończenia produkcji i dostarczenia zamówionych towarów. Jest to często stosowane w branży motoryzacyjnej, gdzie klienci wpłacają zaliczkę na poczet zakupu nowego samochodu.

4. Zobowiązania podatkowe. Firmy produkcyjne mają obowiązek regulowania różnych podatków, takich jak podatek VAT czy podatek dochodowy. Zobowiązania podatkowe są również ujmowane jako pasywa krótkoterminowe w bilansie. Przykładem może być zaległy podatek VAT, który musi zostać uregulowany w ciągu roku.

5. Zobowiązania finansowe. Firmy produkcyjne często korzystają z różnych form finansowania, takich jak obligacje lub pożyczki, aby sfinansować swoje inwestycje. Jeżeli dług ten ma termin spłaty w ciągu roku, jest on ujmowany jako pasywa krótkoterminowe. Przykładem może być obligacja o terminie spłaty do jednego roku, którą firma wyemitowała w celu pozyskania środków na zakup nowego sprzętu produkcyjnego.

Powyższe przykłady pasywów krótkoterminowych stanowią tylko niewielką część możliwych zobowiązań finansowych firm produkcyjnych. Pasywa krótkoterminowe są istotnym elementem zarządzania finansami przedsiębiorstwa, a ich zdolność do terminowej spłaty ma istotne znaczenie dla stabilności finansowej firmy.

Płynność finansowa – wskaźniki

Obliczanie i interpretacja wskaźnika płynności bieżącej

Wskaźnik płynności bieżącej odzwierciedla zdolność firmy do spłaty swoich krótkoterminowych zobowiązań za pomocą jej aktywów obrotowych. Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa i dla wielu inwestorów, dostawców oraz kredytodawców stanowi kluczowe kryterium w podejmowaniu decyzji.

Wzór wskaźnika płynności bieżącej:

Płynność bieżąca = Aktywa obrotowe / Zobowiązania bieżące

Interpretacja wskaźnika płynności bieżącej jest prosta. Jeżeli wartość wskaźnika wynosi więcej niż 1, to oznacza, że firma posiada wystarczające aktywa obrotowe, aby spłacić swoje bieżące zobowiązania. Im wyższy wskaźnik, tym większa zdolność do regulowania zobowiązań.

Przykład użycia wskaźnika płynności bieżącej może być użyteczny w przypadku decyzji inwestycyjnych lub przy ocenie zdolności firmy do pozyskania kredytu.

Przyjmijmy, że firma X ma aktywa obrotowe o wartości 500 000 zł, a jej zobowiązania bieżące wynoszą 300 000 zł.

Płynność bieżąca = 500 000 zł / 300 000 zł = 1,67

Wartość wskaźnika płynności bieżącej wynosi 1,67, co oznacza, że firma X ma wystarczające aktywa obrotowe, aby pokryć swoje bieżące zobowiązania. Jest to korzystne dla firmy, ponieważ sygnalizuje zdolność do spłaty swoich zobowiązań i utrzymania stabilnej płynności finansowej.

W praktyce, dla większości firm, wartość wskaźnika płynności bieżącej powinna wynosić co najmniej 1, ponieważ wartość niższa niż ta może sugerować problemy finansowe. Jednak dla niektórych branż, gdzie cykl operacyjny jest dłuższy, akceptowalny poziom wskaźnika płynności bieżącej może być inny, dlatego warto uwzględnić swoją specyfikę branżową podczas analizy i interpretacji tego wskaźnika.

Obliczanie i interpretacja wskaźnika płynności szybkiej

Jednym z najpopularniejszych wskaźników płynności jest tzw. wskaźnik płynności szybkiej (quick ratio) lub wskaźnik acid-test ratio.

Wskaźnik płynności szybkiej, obliczany na podstawie danych z bilansu, uwzględnia tylko te aktywa, które mogą być łatwo zamienione na gotówkę, w ciągu bardzo krótkiego okresu, np. należności krótkoterminowe oraz zapasy. Pomija natomiast trudniej konwertowane aktywa, takie jak nieruchomości czy wyposażenie. Dzięki temu wskaźnik ten daje nam bardziej precyzyjny obraz płynności gotówkowej firmy.

Do obliczenia wskaźnika płynności szybkiej wykorzystuje się następujący wzór:

Wskaźnik płynności szybkiej = (Należności krótkoterminowe + Inwestycje krótkoterminowe) / Krótkoterminowe zobowiązania firmy

Interpretacja wskaźnika polega na porównaniu wyniku z pewnymi ustalonymi standardami branżowymi lub wcześniejszymi wynikami firmy. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy wskaźnik, tym większa płynność i zdolność do natychmiastowego spłacania zobowiązań.

Przykład wykorzystania wskaźnika płynności szybkiej:

Załóżmy, że firma produkcyjna X ma 500 000 zł należności krótkoterminowych, 300 000 zł inwestycji krótkoterminowych oraz 800 000 zł krótkoterminowych zobowiązań. Obliczmy wskaźnik płynności szybkiej:

Wskaźnik płynności szybkiej = (500 000 zł + 300 000 zł) / 800 000 zł

Wskaźnik płynności szybkiej = 800 000 zł / 800 000 zł

Wskaźnik płynności szybkiej = 1

Wartość wskaźnika równa 1 oznacza, że firma X ma dokładnie tyle samo aktywów płynnych, co zobowiązań krótkoterminowych. Możemy wnioskować, że firma jest w stanie spłacić swoje zobowiązania natychmiastowo, gdyby tego wymagała sytuacja.

Jednak warto pamiętać, że interpretacja tego wskaźnika powinna być zawsze dokonywana w kontekście konkretnych warunków finansowych i branży, w której działa firma. Na przykład, branże z dłuższym cyklem konwersji zapasów na gotówkę (np. produkcja samochodów) mogą mieć niższe wartości wskaźnika płynności szybkiej, ale wciąż być w dobrej kondycji finansowej.

Obliczanie i interpretacja wskaźnika płynności absolutnej

Wskaźnik płynności absolutnej oblicza się na podstawie danych znajdujących się w sprawozdaniu finansowym firmy. Wzór na ten wskaźnik wygląda następująco:

Płynność absolutna = (Aktywa obrotowe – Zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe

Interpretacja wskaźnika jest prosta: im wyższa wartość wskaźnika płynności absolutnej, tym lepsza sytuacja płynnościowa firmy. Wartość wskaźnika poniżej jedności może wskazywać na trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań.

Przykład zastosowania wskaźnika płynności absolutnej może być związany z analizą rotacji zapasów. Załóżmy, że nasza firma produkcyjna posiada aktywa obrotowe o wartości 500 000 zł, a zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 250 000 zł. Dodatkowo, koszt utrzymania zapasów przez okres jednego miesiąca to 50 000 zł.

Obliczamy wskaźnik płynności absolutnej:

Płynność absolutna = (500 000 zł – 50 000 zł) / 250 000 zł

Płynność absolutna = 2

Wartość wskaźnika płynności absolutnej wynosi 2, co oznacza, że nasza firma ma zdolność do spłaty dwukrotnie większa niż jej bieżące zobowiązania krótkoterminowe. To pozytywny znak dla naszej płynności finansowej i sugeruje, że jesteśmy w stanie regulować swoje zobowiązania w sposób efektywny.

Analiza wskaźnika płynności absolutnej może być przydatna również w porównaniu z innymi firmami z branży. Możemy zestawić nasz wskaźnik z medianą lub średnią z branży, aby ocenić naszą względną pozycję płynnościową. Jeśli nasza wartość wskaźnika jest wyższa od przeciętnej, oznacza to, że jesteśmy w lepszej sytuacji płynnościowej niż konkurencja.

Czynniki wpływające na płynność finansową

Zarządzanie zapasami

Wielkość i skład zapasów mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa, dlatego konieczne jest wypracowanie efektywnych strategii, które pozwolą utrzymać równowagę pomiędzy dostępnością towarów, a płynnością finansową. Poniżej przeczytasz o metodach zarządzania zapasami, które pomogą osiągnąć ten cel.

1. Metoda Just-in-Time (JIT)

Metoda Just-in-Time zakłada minimalizację ilości trzymanych zapasów poprzez dostarczanie towarów dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne do produkcji. Przykładowo, w przypadku produkcji samochodów, dostawcy dostarczają niezbędne części bezpośrednio na linię montażową w momencie, gdy są potrzebne do złożenia danego modelu. Dzięki temu firma unika konieczności przechowywania dużych ilości materiałów, co przekłada się na mniejsze koszty składowania i większą płynność finansową.

2. Metoda ABC

Metoda ABC polega na podziale zapasów na trzy kategorie w zależności od ich wartości i znaczenia. Kategoria A obejmuje najcenniejsze elementy, które mają największy wpływ na proces produkcyjny, a także stanowią największe ryzyko dla płynności finansowej. Dlatego należy im poświęcić szczególną uwagę i kontrolować je dokładnie. Kategoria B obejmuje elementy o mniejszym znaczeniu, ale wciąż wymagające odpowiedniego nadzoru. Natomiast kategoria C to elementy o niskiej wartości, które nie stanowią zagrożenia dla płynności finansowej i mogą być kontrolowane w sposób bardziej elastyczny.

3. Metoda EOQ

Metoda EOQ (Economic Order Quantity) pomaga określić najbardziej korzystne ilości zamówień oraz momenty ich składania. Pozwala to minimalizować koszty związane z przechowywaniem zapasów i utrzymaniem płynności finansowej. W przypadku produkcji firmowej mogłoby to oznaczać, że odpowiednia ilość materiałów jest zamawiana w momencie, gdy zapasy osiągają minimalny poziom, a wielkość zamówienia jest uzależniona od uzyskanie jak najlepszego rabatu od dostawcy.

4. Metoda Kanban 

Metoda Kanban polega na wykorzystaniu systemu sygnalizacji, który informuje o konieczności uzupełniania zapasów. Przykładem może być tablica Kanban zawieszona na linii produkcyjnej, na której umieszczane są karty z informacją o potrzebie uzupełnienia zapasów danego komponentu. Gdy poziom zapasu spada poniżej ustalonego minimum, kartka Kanban jest zabierana i wysyłana do działu zakupów lub dostawcy, co pozwala na odpowiednio wcześnie zareagować i uniknąć sytuacji braku towaru.

Wybór odpowiedniej metody powinien być oparty na analizie indywidualnych potrzeb i charakterystyki firmy, a także uwzględniać zmienne warunki rynkowe. Dzięki właściwemu zarządzaniu zapasami można osiągnąć równowagę pomiędzy dostępnością produktów a płynnością finansową, co przyczyni się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Efektywność procesu windykacji należności

Jednym z czynników wpływających na płynność finansową firm produkcyjnych jest efektywność procesu windykacji należności. Przedstawiamy poniżej metody, które mogą zostać zastosowane w celu zwiększenia skuteczności procesu windykacyjnego, a tym samym poprawy płynności finansowej.

1. Analiza ryzyka kredytowego

Pierwszym krokiem w procesie windykacji należności jest dokładna analiza ryzyka kredytowego. Wartościowe informacje o potencjalnych klientach, takie jak ich zdolność kredytowa, historia płatności czy wskaźniki finansowe są niezbędne do podjęcia właściwej decyzji o przyznaniu kredytu. Im dokładniejsza analiza, tym mniejsze ryzyko niewypłacalności klienta.

Przykład: Firma produkcyjna może korzystać z usług agencji ratingowych lub analizować dane finansowe klientów, takie jak bilanse i sprawozdania finansowe. Na podstawie tych informacji można określić potencjalne ryzyko kredytowe i dostosować warunki płatności.

2. Zasady i procedury

Ważną metodą zwiększającą efektywność procesu windykacyjnego jest ustalenie jasnych zasad i procedur dotyczących obsługi należności. Powinny one obejmować takie aspekty jak terminy płatności, kary za zwłokę czy komunikację z klientami w przypadku opóźnień w płatnościach.

Przykład: Firma może wprowadzić politykę, według której klient otrzymuje upomnienie automatycznie, gdy przekroczy ustalony termin płatności. W przypadku braku reakcji ze strony klienta, można wdrożyć kolejne etapy windykacji, takie jak kontakty telefoniczne lub wizyty osobiste.

3. Automatyzacja

Wykorzystanie narzędzi i systemów informatycznych może znacznie usprawnić proces windykacji. Automatyzacja pozwala na śledzenie i monitorowanie należności, generowanie raportów czy wysyłanie przypomnień o płatnościach. Dzięki temu pracownicy ds. windykacji mogą skupić się na bardziej skomplikowanych przypadkach.

Przykład: Firma może wdrożyć system ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), który umożliwia automatyczne przetwarzanie faktur i generowanie raportów dotyczących należności. System taki może również monitorować terminy płatności, wysyłać przypomnienia i przeprowadzać analizy statystyczne związane z procesem windykacji.

4. Negocjacje i elastyczność

W niektórych sytuacjach konieczne może być podjęcie negocjacji z klientem w celu znalezienia rozwiązania skuteczniejszego niż tradycyjna windykacja. Firmy produkcyjne mogą być elastyczne i dostosować warunki płatności do indywidualnej sytuacji klienta, co może zwiększyć szanse na spłatę należności.

Przykład: Jeśli klient jest w trudnej sytuacji finansowej, można rozważyć przesunięcie terminu płatności lub podzielenie należności na raty. Ważne jest jednak ustalenie jasnych warunków tej umowy, aby uniknąć potencjalnych trudności w dalszym odzyskiwaniu należności.

Efektywność procesu windykacji należności ma bezpośredni wpływ na płynność finansową firmy produkcyjnej. Metody takie jak analiza ryzyka kredytowego, ustalanie zasad i procedur, automatyzacja czy elastyczność w negocjacjach mogą znacznie zwiększyć skuteczność tego procesu. Dbałość o wyższą efektywność windykacji należności przyczyni się do utrzymania stabilności finansowej oraz poprawy płynności w organizacji.

Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi 

Zarządzanie tym obszarem jest niezwykle istotne dla utrzymania stabilności finansowej firmy i zapewnienia jej zdolności do wywiązywania się ze swoich zobowiązań w terminie.

  • Racjonalne zarządzanie zapasami, pozwala na utrzymanie optymalnego poziomu towarów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności. Przykładem może być producent mebli, który regularnie monitoruje stan swoich zapasów drewna. Poprzez skrupulatne planowanie produkcji i zamówienia w odpowiednich ilościach, firma unika nadmiernych kosztów związanych z przechowywaniem nadmiaru materiałów, a także minimalizuje ryzyko niedoborów i przestoju w produkcji.
  • Korzystanie z kredytów krótkoterminowych, takich jak kredyt obrotowy czy odroczone płatności dostawców. Przykładem może być producent elektroniki, który korzysta z kredytu obrotowego, aby sfinansować swoje bieżące zobowiązania, takie jak zakup surowców czy wypłata wynagrodzeń. Dzięki temu firma ma większą elastyczność finansową i możliwość realizowania swoich celów biznesowych.
  • Optymalne zarządzanie należnościami od klientów. Firma powinna dbać o terminowe i skrupulatne fakturowanie oraz monitorowanie płatności.Przykładem może być producent sprzętu AGD, który regularnie analizuje swoje należności i przeprowadza windykację w przypadku opóźnień. Dzięki temu firma minimalizuje ryzyko utraty płynności finansowej i zwiększa przewidywalność jej dochodów.
  • Negocjowanie lepszych warunków płatności z dostawcami. Firma powinna dążyć do uzyskania dłuższych terminów płatności lub rabatów za wcześniejsze regulacje.Przykładem może być producent odzieży, który negocjuje z dostawcami 60-dniowy termin płatności zamiast standardowych 30 dni. Dzięki temu firma ma większą elastyczność finansową i większy zakres manewru w zarządzaniu swoimi środkami.

Znaczenie prognozowania płynności finansowej

Eliminowanie ryzyka braku płynności

Brak płynności finansowej jest jednym z najpoważniejszych problemów, z jakimi borykają się firmy produkcyjne. Niestabilność na rynku, opóźnienia w płatnościach klientów, wzrost kosztów surowców czy awarie maszyn mogą znacznie obciążyć przepływ gotówki i prowadzić do poważnych trudności finansowych. Poniżej znajdziesz kilka skutecznych strategii eliminowania ryzyka braku płynności:

Budowanie rezerw finansowych

Jednym z najważniejszych kroków, który może podjąć dyrektor finansowy, jest tworzenie rezerw finansowych, które mogą zostać wykorzystane w przypadku nagłych trudności.

Przykładem może być alokowanie pewnego odsetka zysków na specjalne konto oszczędnościowe. Dzięki temu, firma będzie miała pewną kwotę dostępną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków lub nieprzewidywalnych spadków wpływów.

Optymalizacja procesów magazynowych

Zbyt duże zapasy materiałów lub gotowych produktów mogą spowodować blokadę kapitału i utrudnić bieżącą płynność finansową firmy. Warto dbać o optymalizację procesów magazynowych, tak aby utrzymywać jednocześnie odpowiedni poziom zapasów i minimalizować ich koszty.

Przykład: Wykorzystanie systemu „just-in-time” do ciągłego monitorowania zapasów i dostaw, eliminuje nadmiarowe stany magazynowe.

Negocjowanie dłuższych okresów kredytów dostawców

Dłuższe terminy płatności pozwolą firmie na wydłużenie okresu, w którym może korzystać z dostarczonych materiałów, nie angażując dodatkowej gotówki. Przykład: Jeśli standardowy termin płatności dla dostawcy wynosi 30 dni, należy dążyć do przedłużenia go do 45 czy nawet 60 dni.

Zwiększanie różnorodności klientów

Zbyt duża koncentracja sprzedaży na jednym lub kilku kluczowych klientach może prowadzić do poważnego ryzyka braku płynności finansowej w przypadku, gdy któremuś z tych klientów zdarzy się płacić z opóźnieniem. Warto zatem dążyć do zwiększenia portfolio klientów oraz dywersyfikacji rynków.

Przykład: Inwestowanie w badania i rozwój, aby wprowadzić produkty na nowe rynki zagraniczne.

Zastosowanie faktoringu

Faktoring to forma finansowania, w której przedsiębiorstwo sprzedaje swoje nieuregulowane faktury innemu podmiotowi (firmie faktoringowej), która w zamian wypłaca przedsiębiorstwu gotówkę za te faktury. Dzięki temu przedsiębiorstwo otrzymuje natychmiastowe środki finansowe, poprawiając płynność.

Przykład: Przelewanie nieuregulowanych faktur na firmę faktoringową, która wypłaca przedsiębiorstwu odpowiednią kwotę gotówki.

Umożliwianie podejmowania decyzji finansowych na podstawie prognoz

Obecność dokładnych prognoz jest niezwykle istotna w procesie podejmowania decyzji finansowych. Pozwala nam przewidywać przyszły stan firmy, identyfikować trendy oraz podejmować odpowiednie działania w celu osiągnięcia założonych celów.

Polega to na analizie danych historycznych, trendów rynkowych oraz innych czynników mających wpływ na firmę. Dzięki temu, możemy przewidzieć, jakie będą przyszłe przychody, koszty, zyski i straty oraz możliwości inwestycyjne. Prognozy finansowe umożliwiają nam również zidentyfikowanie zagrożeń i szans, co pozwala na skoncentrowanie się na optymalizacji działań oraz minimalizacji ryzyka.

Przykładem umożliwienia podejmowania decyzji finansowych na podstawie prognoz może być sytuacja, w której firma produkcyjna planuje wprowadzić nowy produkt na rynek. Na podstawie analizy rynku, trendów konsumenckich oraz dostępnych zasobów, można przewidzieć potencjalne wzrosty sprzedaży, koszty produkcji oraz zyski. Prognozy finansowe pomogą w określeniu optymalnych strategii takich jak liczba produktów do produkcji, ceny sprzedaży czy nakłady na marketing. Przykład ten pokazuje, jak pozwala to na podejmowanie świadomych i opartych na danych decyzji, a tym samym minimalizowanie ryzyka niepowodzenia.

Narzędzia wspomagające zarządzanie płynnością finansową

Budżetowanie

Budżetowanie polega na ustalaniu celów finansowych oraz planach i strategiach, które pozwolą nam te cele osiągnąć. W kontekście płynności finansowej budżety są ważnym narzędziem, które pomaga nam prognozować przepływy pieniężne w przyszłości oraz identyfikować potencjalne problemy, takie jak niedobory gotówki.

Opracowanie budżetu sprzedaży

Na podstawie historii sprzedaży oraz danych rynkowych, możemy oszacować przyszłe przychody z naszej działalności. Następnie tworzymy budżet kosztów, uwzględniając wszystkie niezbędne wydatki związane z prowadzeniem biznesu, takie jak koszty surowców, wynagrodzenia pracowników czy opłaty za usługi zewnętrzne.

Opracowanie budżetu operacyjnego

Obejmuje on prognozę przepływów gotówkowych związanych z codziennymi operacjami firmy, takimi jak zakupy surowców, opłaty za dostawę czy płatności od klientów. Przy tworzeniu tego budżetu należy uwzględnić dyscyplinę w zarządzaniu należnościami i terminowym ściąganiem należności od klientów.

Prognozowanie przyszłych wydatków kapitałowych

W przypadku firm produkcyjnych, mogą to być inwestycje w maszyny, sprzęt czy rozwój infrastruktury. Planując te wydatki, musimy uwzględnić ich wpływ na nasze przepływy pieniężne oraz dostępność zewnętrznego finansowania, jeśli jest to konieczne.

Kiedy już opracujemy cały budżet, ważne jest monitorowanie go na bieżąco i porównywanie faktycznych wyników z założonymi planami. Jeśli występują znaczące różnice, należy podjąć odpowiednie działania korygujące, takie jak zmniejszenie kosztów, zwiększenie sprzedaży czy podejmowanie decyzji inwestycyjnych w celu zwiększenia przepływów gotówkowych.

Analiza scenariuszowa

Analiza scenariuszowa jest techniką, która polega na ocenie wpływu różnych scenariuszy na kondycję finansową firmy. Jest to proces badania przyszłych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe firmy. Scenariusze te mogą obejmować różne czynniki, takie jak zmiany w rynku, konkurencji, kosztach surowców czy zmianach w polityce fiskalnej.

Rozpoczynając analizę scenariuszową, powinniśmy zidentyfikować kluczowe czynniki, które mają największy wpływ na płynność finansową firmy. Mogą to być czynniki wewnętrzne, takie jak poziom sprzedaży, koszty operacyjne czy poziom zadłużenia, jak i czynniki zewnętrzne, takie jak inflacja, kursy walut czy zmiany w regulacjach prawnych.

Kolejnym krokiem jest stworzenie różnych scenariuszy, które uwzględniają różne kombinacje tych kluczowych czynników. Na przykład, możemy założyć, że wzrost sprzedaży wyniesie 10%, koszty operacyjne wzrosną o 5%, a kurs wymiany walut spadnie o 20%.

Następnie, oceniamy wpływ tych scenariuszy na płynność finansową firmy. Może to obejmować analizę wskaźników płynności, takich jak wskaźnik bieżących aktywów do bieżących zobowiązań, wskaźnik szybkiego przepływu gotówki.

Analiza scenariuszowa może również pomóc w ocenie wystarczalności dostępnych zasobów finansowych, takich jak linie kredytowe, rezerwy gotówkowe czy możliwość pozyskania dodatkowego finansowania w przypadku konieczności.

Ważne jest, aby analiza scenariuszowa była regularnie aktualizowana. Środowisko biznesowe się zmienia, a nowe sytuacje i czynniki mogą mieć wpływ na płynność finansową firmy.

Korzystanie z systemów informatycznych

Systemy informatyczne pomagają w zarządzaniu danymi finansowymi, umożliwiając bieżącą analizę i podejmowanie decyzji opartych na dokładnych informacjach. Dzięki nim, można monitorować przepływy pieniężne, analizować koszty, śledzić faktury i zarządzać zapasami. Wszystkie te działania mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynności finansowej firmy.

Automatyzacja procesów księgowych

Jedną z głównych zalet korzystania z systemów informatycznych jest możliwość automatyzacji procesów księgowych i finansowych. Oznacza to, że wiele rutynowych zadań może być wykonanych szybciej i bardziej efektywnie, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów. Na przykład, systemy mogą automatycznie generować raporty finansowe, sporządzać faktury elektroniczne lub wysyłać przypomnienia o terminach płatności. To wszystko prowadzi do usprawnienia procesów i poprawy płynności finansowej.

Optymalizacja kosztów

Ponadto, systemy informatyczne umożliwiają również lepszą kontrolę nad kosztami. Dzięki nim śledzić wydatki w czasie rzeczywistym i analizować, które obszary generują największe koszty. Dzięki temu, można podejmować odpowiednie działania mające na celu redukcję kosztów lub optymalizację działań. Przykładem może być analiza pracy wózków widłowych, czy identyfikowanie potencjalnych oszczędności na podstawie danych dotyczących działania maszyn i ich zużycia energii (System CMMS).

Korzystanie z systemów informatycznych ma również pozytywny wpływ na zarządzanie zapasami. Dzięki zintegrowanym systemom można śledzić poziom zapasów na bieżąco oraz kontrolować ich wartość. Jest to szczególnie ważne dla firm produkcyjnych, gdzie bieżąca i dokładna informacja o stanie zapasów jest kluczowa dla skutecznego planowania produkcji. Poprawne zarządzanie zapasami przekłada się bezpośrednio na płynność finansową firmy, unikając niepotrzebnych nadmiarów czy braków.

OPTYMALIZUJ Z SIGNALO

Jeśli chcesz zwiększyć efektywność swojej firmy i poprawić jej płynność finansową, warto skorzystać z poradnika opracowanego przez Signalo. Dzięki oprogramowaniu przemysłowemu, które usprawnia procesy wewnątrz firmy, będziesz w stanie zoptymalizować działania swojej organizacji. Poradnik pomoże Ci znaleźć sposoby na redukcję kosztów, poprzez identyfikację zbędnych wydatków i wprowadzenie bardziej efektywnych rozwiązań. Narzędzia IT dostępne od Signalo pozwolą Ci również zautomatyzować wiele rutynowych czynności, co przyspieszy pracę i zaoszczędzi czas. Optymalizacja przy pomocy narzędzi IT to również sposób na zwiększenie konkurencyjności firmy. Dzięki bardziej efektywnym procesom, będziesz w stanie lepiej sprostać wymaganiom rynku i konkurować z innymi przedsiębiorstwami.

Płynność finansowa

Pobierz: Checklista - Kluczowe wskaźniki płynności finansowej

Jeśli zależy Ci na efektywnym zarządzaniu płynnością finansową w swojej firmie produkcyjnej, nasza szczegółowa checklista kluczowych wskaźników finansowych jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Opracowana z myślą o managerach produkcyjnych, zawiera najważniejsze wskaźniki, które powinny być monitorowane, aby zapewnić stabilność finansową i poprawić wyniki operacyjne.

Systemy IT dla produkcji

Z jakim wyzwaniem chciałbyś się zmierzyć?

Wartości

Poznaj korzyści współpracy

Oferujemy darmową konsultację jako pierwszy krok współpracy, dzięki któremu możesz poznać nasz model działania oraz zweryfikować nasze kompetencje w zakresie doradztwa. Dzięki temu jeszcze przed podjęciem decyzji masz poczucie, że Twoja sytuacja i problem zostały dobrze zrozumiane oraz zaproponowane rozwiązanie będzie optymalnie pasować do sytuacji w Twoim przedsiębiorstwie.

Nasze usługi (wsparcie) są ujęte w abonamencie, co nie generuje kosztów ukrytych. Abonamentowa forma rozliczeń pozwala radykalnie obniżyć próg wejścia w system i od razu móc go testować.

Jesteśmy niezależni komunikacyjnie – potrafimy rozwinąć nasz system bez zależności od działu IT klienta. Nie generujemy dodatkowej pracy dla działu IT. Obniżamy w ten sposób ryzyko wdrożenia i związanych z tym kosztów. Możliwość szybszego wdrożenia rozwiązania skutkuje szybszym uzyskaniem zwrotu z inwestycji.

Logowanie do naszych aplikacji zabezpieczone jest na wysokim poziomie, charakterystycznym dla rozwiązań bankowych. Jednocześnie proces logowania jest intuicyjny. Twoje dane są dzięki naszemu systemowi bezpieczne jak w banku.

Oferujemy wielojęzyczność naszych rozwiązań poprzez zastosowanie tłumaczenia „w locie” — każdy pracownik obsługuje aplikacje w swoim ojczystym języku. Wpływa to na zwiększenie efektywności oraz obniżenie kosztów dzięki zwiększeniu potencjalnego rynku pozyskania pracowników, oraz braku konieczności zatrudniania tłumaczy.

Nasze oprogramowanie posiada interfejs zoptymalizowany pod kątem szybkiej, łatwej, intuicyjnej obsługi, nawet przez słabo wykwalifikowanego i wykluczonego cyfrowo pracownika. Oznacza to dla Ciebie realną oszczędność czasu i kosztów szkolenia pracowników w zakresie korzystania z nowego oprogramowania. Możliwość szybkiego wdrożenia oprogramowania do użycia — krótszy okres przejścia/wdrożenia.

systemy IT dla przemyslu

Współdzielenie know-how i doświadczenia w układaniu procesów

Za nami wiele wdrożeń w największych zakładach przemysłowych w Polsce i Europie. ( Zobacz Case Studies: ABB, Dayco,Tenneco ). Nasza skuteczna praca, pozytywne opinie Klientów oraz ogromne doświadczenie są gwarancją, że współpraca z nami pozwoli osiągnąć Twoje cele w zakresie redukcji kosztów, usprawnienia procesów, poprawy organizacji pracy, wydajniejszego wykorzystania istniejących zasobów, a w efekcie lepszego wyniku finansowego.

Doradzimy Ci jak skonfigurować system na bazie wcześniejszych doświadczeń oraz know-how. Podzielimy się nasza wiedzą i doświadczeniem zdobytym na bazie setek już zrealizowanych projektów w Polsce i zagranicą.

Nie czekaj aż konkurencja Cię wyprzedzi, skontaktuj się z nami. Bezpłatna konsultacja nie zobowiązuje, a pozwoli wyjaśnić jakie rozwiązania mogą skutecznie wpłynąć na usprawnienia w Twojej firmie. Zamów darmową konsultację. Zadzwonimy do Ciebie, aby przedstawić plan, jak razem zbudujemy Twój sukces!

Systemy IT dla przemyslu

Pozwoli to na oszczędność czasu i pieniędzy, wynikającą z jak najbardziej efektywnego wykorzystania systemu oraz wypracowania nowych procesów w przedsiębiorstwie, które będą prowadzić do redukcji kosztów lub zwiększenia zysku.

Zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Darmowa konsultacja

Jeśli chcesz wprowadzić w swojej firmie niezawodny system i polepszyć dziejące się w niej procesy zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji.

Wyślij formularz

Dane z formularza posłużą nam wyłącznie do kontaktu z Tobą. Jak tylko je otrzymamy, zadzwonimy do Ciebie.