signalo logo
przemysl 4.0

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to termin, który pojawił się w ostatnich latach i odnosi się do najnowszej ewolucji przemysłu. Jest to czwarta rewolucja przemysłowa, która wynika z połączenia fizycznych, cyfrowych i wirtualnych systemów. Przemysł 4.0 wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja, Internet rzeczy (IoT), analiza danych czy robotyka.

 • Podstawowym aspektem Przemysłu 4.0 jest połączenie urządzeń i systemów produkcyjnych w jeden inteligentny ekosystem. Dzięki temu możliwe jest tworzenie tzw. fabryki inteligentnej, w której maszyny, urządzenia i systemy komunikują się ze sobą i współpracują w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych.
 • Przemysł 4.0 ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możliwe jest znaczące zwiększenie efektywności produkcji, redukcja błędów i kosztów oraz szybsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

Przemysł 4.0 – Automatyzacja i robotyzacja

Przemysł 4.0 to koncepcja inteligentnej fabryki, w której systemy fizyczne (maszyny, urządzenia) są połączone z systemami informacyjnymi, dzięki czemu możliwa jest wymiana informacji, koordynacja i współpraca między różnymi etapami produkcji. Automatyzacja i robotyzacja stanowią ważne elementy tego koncepcyjnego modelu przemysłowego.

Automatyzacja

Polega na zastosowaniu technologii informatycznych i mechanicznych do wykonywania zadań bez potrzeby ingerencji człowieka. Robotyzacja natomiast to proces wprowadzania robotów przemysłowych do procesów produkcyjnych. Roboty te mogą być zarówno autonomiczne, jak i współpracować z ludźmi w ramach tzw. robotyki kolaboracyjnej.

Zalety zastosowania robotów

 • Zwiększenie wydajności produkcji. Roboty są w stanie pracować przez dłuższy czas bez przerwy, zwiększając tym samym tempo produkcji oraz minimalizując ryzyko błędów ludzkich.
 • Wykonywanie precyzyjnych i powtarzalnych operacji, które wymagają dokładności na mikrometr. Eliminują one potrzebę angażowania pracowników do takich zadań, co daje możliwość skierowania ich na bardziej kreatywne i wartościowe zadania.
 • Poprawa warunków pracy. Człowiek może być uwolniony od ciężkich, monotonnych i niebezpiecznych czynności, a także chroniony przed ryzykiem urazów i wypadków przy pracy.
 • Korzyści ekonomiczne. Choć koszt wprowadzenia robotów przemysłowych może początkowo być wysoki, to długoterminowo przekłada się to na oszczędności operacyjne i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 • Poprawa jakości produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ich produkcji.

Przemysł 4.0 Internet Rzeczy (IoT) i Rozwiązania Chmurowe

Internet Rzeczy (IoT) odnosi się do sieci połączonych urządzeń, które mogą komunikować się ze sobą oraz gromadzić, analizować i wymieniać dane. W kontekście Przemysłu 4.0, IoT umożliwia monitorowanie i zdalne sterowanie urządzeniami produkcyjnymi, co zapewnia lepszą kontrolę nad procesami produkcyjnymi. Na przykład, za pomocą czujników i urządzeń IoT można monitorować temperaturę, wilgotność, ciśnienie i inne parametry w czasie rzeczywistym, aby zapobiec awariom i optymalizować wydajność urządzeń.

Rozwiązania chmurowe

Rozwiązania chmurowe, z drugiej strony, umożliwiają przechowywanie i przetwarzanie ogromnych ilości danych w elastyczny sposób. Dzięki temu, procesy produkcyjne mogą wykorzystać zaawansowane analizy danych w czasie rzeczywistym oraz algorytmy uczenia maszynowego, które umożliwiają wykrywanie wzorców, optymalizację wydajności i podejmowanie szybkich decyzji. Przez przechowywanie danych w chmurze, zapewniane jest ich bezpieczeństwo, łatwy dostęp i skalowalność.

Korzyści zastosowania
 • Lepsze monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych, co prowadzi do szybszego wykrywania awarii i minimalizowania czasu przestoju produkcji. W tym celu niezwykle pomocne jest narzędzie CMMS.
 • Zdalne sterowanie urządzeniami, co z kolei daje możliwość natychmiastowej reakcji na problemy oraz optymalizację ustawień produkcyjnych w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość analizy danych w czasie rzeczywistym, co umożliwia lepsze zrozumienie procesów produkcyjnych i podejmowanie szybkich decyzji opartych na faktach. Wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, można identyfikować wzorce i trendy, które mogą prowadzić do optymalizacji wydajności produkcji oraz minimalizacji kosztów.

Przykłady zastosowania IoT i rozwiązań chmurowych w przemyśle

Jednym z przykładów może być monitorowanie i zdalne sterowanie robotami produkcyjnymi. Dzięki czujnikom IoT, można monitorować ich stan techniczny, zużycie energii, a także planować i optymalizować trasę ruchu robotów. Dodatkowo, dane dotyczące wydajności robotów mogą być analizowane w czasie rzeczywistym, co pozwala na szybką ocenę i identyfikację problemów.

Innym przykładem jest monitorowanie i kontrola linii produkcyjnych. Za pomocą czujników IoT, można monitorować temperaturę, wilgotność, ciśnienie, wibracje i inne parametry na każdym etapie produkcji. Dane te mogą być analizowane w chmurze, co umożliwia wykrywanie anomaliach, optymalizację ustawień procesowych oraz minimalizację kosztów.

Przemysł 4.0 Big Data i Analiza Predykcyjna

Wykorzystanie Big Data oznacza to zbieranie, przechowywanie i analizowanie ogromnych ilości danych generowanych przez różne źródła w przemyśle, takie jak czujniki w maszynach, urządzenia IoT (Internet rzeczy) oraz systemy monitorowania. Te dane mogą obejmować informacje o parametrach pracy maszyn, warunkach środowiskowych, czynnikach zewnętrznych i wiele więcej.

ANALIZA PREDYKCYJNA

Analiza predykcyjna jest drugim elementem koncepcji Przemysłu 4.0, który wspiera optymalizację produkcji i planowania. Dzięki zaawansowanym algorytmom i uczeniu maszynowemu, analiza predykcyjna pomaga przewidzieć przyszłe zdarzenia na podstawie zgromadzonych danych. Pozwala to przedsiębiorstwom na podejmowanie bardziej świadomych decyzji, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności operacyjnej i zysków.

Korzyści zastosowania

 • Przewidywanie awarii maszyn. Pozwala to na ich naprawę lub konserwację jeszcze przed wystąpieniem problemu. Dzięki temu unika się nieplanowanego przestoju linii produkcyjnych oraz kosztownych napraw.
 • Zoptymalizowane zarządzanie zapasami. Wykorzystując dane dotyczące zużycia materiałów, popytu na produkty oraz inne czynniki, systemy analityczne mogą przewidzieć, jakie materiały będą potrzebne w przyszłości i w jakich ilościach. Dzięki temu można skutecznie zaplanować zamówienia, minimalizując jednocześnie koszty magazynowania nadmiarowych zapasów.
 • Przemysł 4.0 oferuje wiele innych zastosowań analizy predykcyjnej w różnych obszarach, takich jak prognozowanie jakości produktów, optymalizacja tras dostaw, personalizacja oferta dla klientów oraz analiza rynku. Dzięki wykorzystaniu Big Data i analizy predykcyjnej, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją konkurencyjność, optymalizując swoje procesy i adaptując się do zmieniającego się rynku.

Sztuczna Inteligencja i Maszynowe uczenie

Jedną z najważniejszych innowacji wprowadzanych w Przemysł 4.0 jest sztuczna inteligencja (SI) oraz maszynowe uczenie się (ML). SI i ML mają ogromny wpływ na sposób w jaki prowadzona jest produkcja, przyczyniając się do optymalizacji procesów oraz usprawnienia zarządzania.

Jak SI i ML wpływają na Przemysł 4.0

Sztuczna inteligencja (SI) to dziedzina nauki skupiająca się na tworzeniu komputerowych systemów zdolnych do wykonywania zadań wymagających ludzkiej inteligencji. Maszynowe uczenie się (ML) jest jednym z obszarów SI, w którym komputerowe systemy są zdolne do nabywania wiedzy i umiejętności poprzez analizę danych.

W kontekście Przemysłu 4.0, SI i ML mają ogromne znaczenie. SI pozwala na automatyzację wielu procesów produkcyjnych i usprawnienie zarządzania produkcją. Za pomocą ML, systemy mogą uczyć się na podstawie zgromadzonych danych, co pozwala na optymalizację procesów i planowania produkcji.

Potencjalne korzyści zastosowania

Optymalizacja procesów

SI i ML mogą analizować dane na bieżąco, identyfikując wzorce i szybko reagując na wszelkie nieprawidłowości. Dzięki temu możliwe jest dokładne monitorowanie procesów produkcyjnych i szybkie wprowadzanie poprawek, co prowadzi do zwiększenia wydajności i minimalizowania kosztów.

Zoptymalizowane planowanie produkcji

Zastosowanie SI i ML pozwala na dokładną analizę danych dotyczących popytu, dostępności surowców oraz efektywności operacyjnej. Na podstawie tych informacji systemy są w stanie zoptymalizować planowanie produkcji, minimalizując koszty i zmniejszając ryzyko awarii.

Usprawniona obsługa klienta

SI i ML mogą być również stosowane w celu usprawnienia obsługi klienta w przemyśle. Chatboty, czyli wirtualni asystenci, mogą odpowiadać na pytania klientów w czasie rzeczywistym, dostarczając im potrzebnych informacji. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie efektywności obsługi, skrócenie czasu odpowiedzi i zapewnienie doskonałej jakości świadczonych usług.

Podsumowanie

Przemysł 4.0, który jest obecnie jednym z najważniejszych trendów w sektorze produkcyjnym, opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w celu zwiększenia efektywności, optymalizacji procesów i dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Dzięki automatycznemu sterowaniu i monitorowaniu procesów produkcyjnych, możliwe jest zautomatyzowanie wielu rutynowych zadań, co eliminuje błędy związane z działaniem człowieka, przyspiesza produkcję i redukuje koszty.

Zachęcamy do odkrycia naszych innowacyjnych technologii stosowanych w przemyśle, dzięki którym możesz osiągnąć jeszcze większe korzyści i przewagę konkurencyjną. Skorzystaj z listy wyzwań, którym sprostaliśmy dzięki skutecznym systemom IT  i zobacz jakie rozwiązania mamy dla Ciebie.

Dlaczego warto współpracować z nami?

UDOKUMENTOWANE SUKCESY

Zobacz case studies, i dowiedz się, jak skutecznie nasza firma pomogła innym przedsiębiorstwom usprawnić swoje procesy. Poznaj historię wdrożeń i ich efekty w takich firmach, jak: ABB, DAYCO , TENNECO. Zainspiruj się historiami sukcesu i wykorzystaj rozwiązania, które wykorzystują liderzy w swoich branżach.

BOGATE DOŚWIADCZENIE

Posiadamy ogromne doświadczenie w optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych w wielu sektorach: automotive, farmacja, przemysł spożywczy itp. Jesteśmy w stanie pomóc każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od branży i lokalizacji, w poprawie efektywności, redukcji kosztów oraz optymalizacji zużycia zasobów. Świadczy o tym bogate portfolio Klientów z całego świata.

PEŁNE WSPARCIE podczas współpracy

Staramy się, by nasze rozwiązania były w pełni intuicyjne. Prosta obsługa gwarantuje komfort obsługi systemów. W razie potrzeby jednak zapewniamy odpowiednie szkolenie dla pracowników. W trakcie współpracy możesz liczyć na regularną komunikację i dostępność w razie potrzeby rozwiązania problemów. Nasz stały zespół jest do Twojej dyspozycji. Na życzenie możemy również zakodować nowe funkcjonalności lub dodać kolejne moduły.

MAKSIMUM FUNKCJONALNOŚCI

Każde z dostarczanych przez nas rozwiązań posiada szeroką skalę konfiguracji, dzięki temu, jest ściśle dostosowane do specyfiki Klienta. Na życzenie, możemy również dokonać zmian w istniejącym oprogramowaniu, zakodować dodatkowe funkcjonalności lub zintegrować rozwiązanie z innym.

OPŁACALNA INWESTYCJA

Proponujemy konkurencyjne ceny, w zamian za świadczone usługi. Najważniejsze dla nas jest, aby koszty były uzasadnione i proporcjonalne do korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu. Dbamy przede wszystkim o to, by Klient uzyskał szybkie efekty w postaci redukcji kosztów, a różnica pomiędzy inwestycją w abonament za świadczone usługi a kwotą oszczędności była jak największa.

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ

Bardzo rzadko, ale zdarza nam się odradzać wdrożenie naszych rozwiązań, które po darmowym audycie, naszym zdaniem nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Dzięki temu masz pewność że unikniesz wprowadzenia nieefektywnych rozwiązań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na inne procesy i działania firmy. Taka selektywność w wdrażaniu rozwiązań pomaga nam utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów.

zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Get a free quote

Our specialists will estimate for free the cost of implementing Signalo in your company

Get a free quote

Make an appointment

We offer telephone meetings with consultants to answer all questions

Make an appointment