TQM

TQM

TQM –  czego dotyczy?

Jakość produktów i usług ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstw oraz zadowolenia klientów. W aktualnej sytuacji rynkowej, w której klienci mają coraz większe oczekiwania, jakość staje się jednym z głównych czynników determinujących wybór produktów i usług.

Jakość w produkcji

Jakość w produkcji odnosi się do spełnienia wymagań i oczekiwań klientów w zakresie funkcjonalności, niezawodności, trwałości, bezpieczeństwa i estetyki produktów. Zapewnienie wysokiej jakości wpływa na budowanie zaufania klientów do marki oraz utrzymanie konkurencyjności na rynku.

Wyzwania związane z zapewnieniem wysokiej jakości

Choć jakość jest niezwykle ważna, jej zapewnienie w procesie produkcyjnym może być trudne i stanowić wyzwanie dla przedsiębiorstw. Producenci muszą zmierzyć się z różnorodnymi czynnikami, które mogą wpływać na jakość produktów.

Najważniejszymi problemami związanymi z zapewnieniem wysokiej jakości w produkcji są:

Kontrola jakości

Producenci muszą opracować odpowiednie systemy i procedury kontroli jakości, aby upewnić się, że każdy produkt wychodzący z linii produkcyjnej spełnia określone standardy. Brak skutecznych procedur kontroli jakości może prowadzić do wadliwych produktów i reklamacji.

Kształtowanie kultury jakości

Wysoka jakość musi być priorytetem dla wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich szkoleń i programów motywacyjnych, które będą kształtować pozytywną kulturę jakości we wszystkich dziedzinach organizacji.

Zarządzanie dostawcami

Jakość nie zaczyna się dopiero na linii produkcyjnej. Ważne jest, aby producenci współpracowali tylko z renomowanymi dostawcami, którzy również mają wysokie standardy jakości. Niespełnienie wymagań przez dostawców może wpływać na jakość końcowego produktu.

Ciągłe doskonalenie

Wprowadzenie filozofii Total Quality Management (TQM) jest jednym z kluczowych rozwiązań, które pomagają producentom osiągnąć wysoką jakość. TQM obejmuje zarządzanie jakością na wszystkich poziomach organizacji, od wydajności procesów produkcyjnych po zaangażowanie pracowników w poprawę jakości.

TQM w produkcji – Zrozumienie problemu

Aktualnie wiele firm boryka się z problemem niskiej jakości i błędów w procesach produkcyjnych, co prowadzi do nieefektywności i negatywnych konsekwencji dla firmy.

Nieefektywność w produkcji – powody

 • Niska jakość wyrobów może być wynikiem różnych czynników, takich jak niedostateczne szkolenie pracowników, brak kontroli nad procesem produkcyjnym, błędy w projektowaniu produktu lub w samym procesie produkcji. Te problemy prowadzą do częstych błędów i wad w wyrobach, które negatywnie wpływają na jakość końcową produktu.
 • Ponadto, błędy w produkcji mogą mieć długofalowe skutki dla firmy, takie jak zmniejszenie zaufania klientów. Klienci oczekują wysokiej jakości produktów i usług, a kiedy dostarczane im produkty są wadliwe, tracą zaufanie do marki i mogą zrezygnować z dalszych zakupów. To z kolei prowadzi do spadku sprzedaży i utraty konkurencyjności na rynku.

Negatywne konsekwencje

 • Niskiej jakości produkty prowadzą do obniżonej wydajności firmy. Częste występowanie błędów wymaga napraw, co z kolei powoduje przerwy w produkcji i opóźnienia w dostawach. To zwiększa koszty firmy i prowadzi do nieefektywnej alokacji zasobów.
 • Wysokie koszty napraw i reklamacji są również nieodłącznymi skutkami niskiej jakości produktów. Firmy są zmuszone ponosić wydatki na poprawę wadliwych wyrobów oraz zwroty lub wymiany dla klientów dotkniętych wadami. Te dodatkowe koszty obciążają budżet firmy i prowadzą do obniżenia rentowności.
 • Ponadto, negatywne konsekwencje niskiej jakości produktów mogą wpływać na reputację firmy. Słaba jakość i częste reklamacje mogą negatywnie wpływać na postrzeganie marki przez klientów. Negatywne opinie i recenzje na temat produktów firmy mogą szybko rozprzestrzeniać się w erze mediów społecznościowych, co może mieć długotrwałe skutki dla wizerunku i pozycji firmy na rynku.

Co to jest TQM

Total Quality Management (TQM) to strategia zarządzania, która ma na celu osiągnięcie doskonałości w jakości obsługi i produkcie poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników i ich ciągłe doskonalenie. Głównym celem TQM jest zapewnienie klientom doskonałej jakości produktów i usług, zgodnych z ich oczekiwaniami oraz zaspokojenie ich potrzeb w najbardziej efektywny sposób.

Zalety stosowania TQM

 • Stosowanie TQM w procesie produkcyjnym ma wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim, TQM skupia się na ciągłej poprawie jakości, co prowadzi do zmniejszenia wadliwych produktów oraz zwiększenia satysfakcji klienta. Poprzez eliminację błędów i defektów na każdym etapie produkcji, TQM przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów jakości.
 • Kolejną zaletą TQM jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego. Poprzez optymalizację i standaryzację procedur, eliminację marnotrawstwa oraz poprawę komunikacji między działami, TQM pozwala na bardziej płynny i wydajny przepływ produkcji. Dzieje się to dzięki wprowadzeniu zasad ciągłego doskonalenia, motywacji pracowników do udziału w ulepszaniu procesów oraz zastosowaniu odpowiednich narzędzi i technik, jak równoważenie linii montażowej czy metoda 5S.
 • Ostatnią, ale nie mniej istotną korzyścią stosowania TQM w produkcji jest zadowolenie klienta. Poprzez skupienie się na wykorzystaniu informacji zwrotnych od klientów, ich potrzebach i oczekiwaniach, przedsiębiorstwo może dostosować swoje procesy i produkty do wymagań rynku. W rezultacie firma może budować silniejsze relacje z klientami, zwiększać ich lojalność oraz zdobywać przewagę konkurencyjną.

Narzędzia zarządzania wspierające TQM w produkcji

System zarządzania wózkami widłowymi

Wprowadzenie systemu zarządzania wózkami widłowymi jest jednym z ważnych narzędzi poprawy logistyki wewnątrzzakładowej oraz minimalizacji uszkodzeń materiałów. W ramach TQM w produkcji, system ten umożliwia optymalne wykorzystanie wózków widłowych poprzez zapewnienie informacji na temat ich lokalizacji, dostępności oraz obłożenia zadaniami. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać ruchem wózków widłowych, minimalizując czas ich oczekiwania oraz ryzyko kolizji i uszkodzeń materiałów.

Koncepcja Andon 4.0

Kolejnym ważnym narzędziem w kontekście TQM w produkcji jest koncepcja Andon. Jest to metoda szybkiego wykrywania i reagowania na problemy produkcyjne w czasie rzeczywistym. Andon opiera się na wykorzystaniu systemu, który informuje o wystąpieniu awarii, problemie lub niedoskonałości w procesie produkcyjnym. Dzięki temu, pracownicy mają możliwość natychmiastowego podjęcia działań naprawczych, co przyczynia się do szybszego rozwiązania problemów, minimalizacji strat oraz zwiększenia efektywności całego procesu produkcyjnego.

Computerized Maintenance Management System (CMMS)

Kolejnym narzędziem wspierającym TQM w produkcji jest Computerized Maintenance Management System (CMMS). Jest to system komputerowego zarządzania i utrzymania maszyn produkcyjnych. CMMS umożliwia skuteczne planowanie i monitorowanie prac konserwacyjnych oraz naprawczych maszyn, co przekłada się na minimalizację czasu przestoju oraz awarii. Dzięki CMMS przedsiębiorstwa mogą również dokładnie śledzić historię konserwacji oraz przewidywać przyszłe potrzeby utrzymania ruchu, poprawiając tym samym jakość i niezawodność procesu produkcyjnego.

Pomiar drgań na maszynach

Kolejnym skutecznym narzędziem wykorzystywanym w ramach TQM w produkcji jest pomiar drgań na maszynach. Metoda ta polega na monitorowaniu drgań generowanych przez maszyny w czasie ich pracy w celu wykrycia ewentualnych awarii i zapobieżenia im. Drgania są sygnałem, że coś może być nieprawidłowe, dlatego ich monitorowanie pozwala na szybką reakcję i podjęcie działań naprawczych. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą minimalizować ryzyko awarii maszyn, co przekłada się na ciągłość produkcji oraz uniknięcie strat związanych z przestojem.

Kaizen jako uzupełnienie TQM

 • Koncepcja Kaizen, która jest często uznawana za nieodłączną część Total Quality Management (TQM), polega na ciągłym doskonaleniu i optymalizacji procesów w celu osiągnięcia lepszych rezultatów. W przemyśle produkcyjnym jest szczególnie ważne, aby stale doskonalić zarówno produkty, jak i procesy ich powstawania.
 • Rola pracowników w zgłaszaniu pomysłów Kaizen i rozwiązywaniu problemów na bieżąco jest niezwykle istotna. To oni są najbardziej zaangażowani i mają najlepszą wiedzę na temat codziennych wyzwań związanych z produkcją. Dlatego to oni powinni być zachęcani do zgłaszania swoich pomysłów na usprawnienia i rozwiązywanie problemów, które napotykają.
 • W praktyce Kaizen może obejmować wiele różnych działań, które mają na celu poprawę jakości, zwiększenie wydajności lub eliminację marnotrawstwa w produkcji. Przykłady tego mogą obejmować zmniejszenie czasu wykonania danej czynności, zmniejszenie ilości wadliwych produktów czy też zoptymalizowanie układu stanowisk pracy w celu zwiększenia wydajności.

System Cluer w służbie TQM

Jednym z narzędzi, które może ułatwić zbieranie sugestii pracowników i zgłaszanie problemów jest oprogramowanie Cluer. To proste w obsłudze narzędzie umożliwia pracownikom szybkie i wygodne zgłaszanie swoich pomysłów oraz problemów, co pozwala na bieżąco reagować na napotkane trudności i wprowadzać usprawnienia.

Wniosek

W efekcie, Kaizen jako uzupełnienie TQM może przynieść wiele korzyści dla produkcji. Dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów i zaangażowaniu pracowników wąskie gardła i problemy produkcyjne mogą zostać zidentyfikowane i rozwiązane znacznie szybciej. Ponadto, poprawa jakości produktów, zwiększenie wydajności i eliminacja marnotrawstwa przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Podsumowanie

W niniejszym artykule podkreślono znaczenie zarządzania jakością w produkcji oraz jego wpływ na poprawę jakości i efektywności. Przedstawione narzędzia zarządzania, takie jak TQM, stanowią nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych i osiąganiu sukcesu.

 • Wprowadzenie Total Quality Management (TQM) do przedsiębiorstwa przynosi liczne korzyści. Jedną z nich jest ciągłe doskonalenie jakości produktów i usług, co prowadzi do zadowolenia klientów i długoterminowych relacji biznesowych. Dzięki TQM możliwe jest również zwiększenie efektywności i rentowności produkcji poprzez eliminację strat i redukcję kosztów.
 • Podsumowując, wprowadzenie TQM i narzędzi zarządzania opisanych w artykule stanowi istotny element w rozwiązaniu problemów produkcyjnych i osiągnięciu sukcesu. Zachęcamy do podjęcia działań w tym kierunku, aby poprawić jakość i efektywność produkcji oraz zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku.

TQM – Wsparcie od Signalo

Signalo to firma, która posiada bogate doświadczenie w pracy z wieloma firmami produkcyjnymi. Ich ekspertyza obejmuje wdrażanie zaawansowanych systemów informatycznych, które poprawiają efektywność operacyjną, zwiększają bezpieczeństwo pracy oraz redukują koszty produkcji. Oferujemy swoje wsparcie klientom w postaci bezpłatnej konsultacji, podczas której wskazujemy obszary, które można zoptymalizować przy użyciu narzędzi opracowanych przez ich zespół.

Korzyści płynące z wdrożenia TQM przy wsparciu Signalo

Wdrożenie TQM w firmie produkcyjnej przy wsparciu Signalo przynosi liczne korzyści.

Poprawa efektywności operacyjnej

Prowadzi do zwiększenia wydajności produkcji. Narzędzia oferowane przez Signalo umożliwiają monitorowanie, analizę i optymalizację procesów produkcyjnych, co przekłada się na skrócenie czasu cyklu produkcyjnego i zwiększenie ilości wyprodukowanych jednostek w określonym czasie.

Poprawa bezpieczeństwa

Dzięki zaawansowanym narzędziom monitorującym można identyfikować potencjalne zagrożenia i wczesne ostrzeżenia, co pozwala unikać wypadków i urazów w miejscu pracy.

Kolejną korzyścią jest redukcja kosztów produkcji. Narzędzia Signalo pozwalają na identyfikację i eliminację marnotrawstwa w procesach produkcyjnych, dzięki czemu można znacznie zredukować zużycie surowców, energii i innych zasobów, co przekłada się na niższe koszty produkcji.

Bezpłatna konsultacja z Signalo

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, podczas której ich eksperci przedstawią możliwości optymalizacji procesów produkcyjnych przy użyciu narzędzi Signalo. Konsultanci pomogą zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić zmiany mające na celu poprawę jakości, efektywności i bezpieczeństwa produkcji. Otrzymasz kompleksową analizę swojej firmy oraz rekomendacje dotyczące kroków do podjęcia w celu osiągnięcia zakładanych celów.

TQM PRZEWODNIK PDF

Zachęcamy do pobrania naszego poradnika opracowanego przez Signalo, który krok po kroku wprowadzi Cię w świat Total Quality Management (TQM) w produkcji. Dzięki naszemu poradnikowi będziesz mógł skutecznie i efektywnie wdrożyć TQM w swojej firmie produkcyjnej. 

Dlaczego warto współpracować z nami?

UDOKUMENTOWANE SUKCESY

Zobacz case studies, i dowiedz się, jak skutecznie nasza firma pomogła innym przedsiębiorstwom usprawnić swoje procesy. Poznaj historię wdrożeń i ich efekty w takich firmach, jak: ABB, DAYCO , TENNECO. Zainspiruj się historiami sukcesu i wykorzystaj rozwiązania, które wykorzystują liderzy w swoich branżach.

BOGATE DOŚWIADCZENIE

Posiadamy ogromne doświadczenie w optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych w wielu sektorach: automotive, farmacja, przemysł spożywczy itp. Jesteśmy w stanie pomóc każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od branży i lokalizacji, w poprawie efektywności, redukcji kosztów oraz optymalizacji zużycia zasobów. Świadczy o tym bogate portfolio Klientów z całego świata.

PEŁNE WSPARCIE podczas współpracy

Staramy się, by nasze rozwiązania były w pełni intuicyjne. Prosta obsługa gwarantuje komfort obsługi systemów. W razie potrzeby jednak zapewniamy odpowiednie szkolenie dla pracowników. W trakcie współpracy możesz liczyć na regularną komunikację i dostępność w razie potrzeby rozwiązania problemów. Nasz stały zespół jest do Twojej dyspozycji. Na życzenie możemy również zakodować nowe funkcjonalności lub dodać kolejne moduły.

MAKSIMUM FUNKCJONALNOŚCI

Każde z dostarczanych przez nas rozwiązań posiada szeroką skalę konfiguracji, dzięki temu, jest ściśle dostosowane do specyfiki Klienta. Na życzenie, możemy również dokonać zmian w istniejącym oprogramowaniu, zakodować dodatkowe funkcjonalności lub zintegrować rozwiązanie z innym.

OPŁACALNA INWESTYCJA

Proponujemy konkurencyjne ceny, w zamian za świadczone usługi. Najważniejsze dla nas jest, aby koszty były uzasadnione i proporcjonalne do korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu. Dbamy przede wszystkim o to, by Klient uzyskał szybkie efekty w postaci redukcji kosztów, a różnica pomiędzy inwestycją w abonament za świadczone usługi a kwotą oszczędności była jak największa.

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ

Bardzo rzadko, ale zdarza nam się odradzać wdrożenie naszych rozwiązań, które po darmowym audycie, naszym zdaniem nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Dzięki temu masz pewność że unikniesz wprowadzenia nieefektywnych rozwiązań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na inne procesy i działania firmy. Taka selektywność w wdrażaniu rozwiązań pomaga nam utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów.

zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nasi specjaliści bezpłatnie wycenią koszt wdrożenia Signalo w Twojej firmie

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Umów się na spotkanie

Oferujemy spotkania telefoniczne z konsultantami, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie