signalo logo
SMED

SMED

SMED, czyli metoda Single-Minute Exchange of Die, to proces mający na celu zmniejszenie czasu potrzebnego na zmianę wyposażenia lub form w maszynach produkcyjnych do mniej niż 10 minut. Termin „single-minute” nie odnosi się dosłownie do jednominutowej zmiany, lecz raczej do procesu, który ma miejsce w ramach „jednocyfrowej” ilości minut, co oznacza jakikolwiek czas poniżej 10 minut. Celem SMED jest zmniejszenie czasów przestojów i zwiększenie elastyczności i efektywności procesów produkcyjnych.

Historia SMED

Początki metody SMED sięgają lat 50. i 60. XX wieku, kiedy to japoński inżynier Shigeo Shingo, pracując dla Toyota Motor Company, zaczął rozwijać techniki umożliwiające szybkie i efektywne przejścia między seriami produkcyjnymi. Shingo zauważył, że długie czasu przestojów podczas zmiany form stanowią znaczne obciążenie dla efektywności produkcji. Jego praca nad metodą SMED była rewolucyjna, ponieważ pozwoliła znacznie zredukować te przestoje, przekształcając je z godzinnych operacji w kwestię minut. To przełomowe podejście stało się jednym z filarów filozofii lean manufacturing, która z czasem zyskała popularność na całym świecie.

Znaczenie metody SMED w produkcji i przemyśle

Współcześnie metoda SMED jest uznawana za ważny element w ramach strategii lean manufacturing i ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych. Dzięki jej zastosowaniu przedsiębiorstwa mogą znacząco zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez zmniejszenie czasu przestoju, co bezpośrednio przekłada się na szybszą realizację zamówień, lepsze wykorzystanie maszyn oraz możliwość częstszej zmiany serii produkcyjnych bez negatywnego wpływu na całkowitą wydajność. SMED umożliwia firmom produkcję mniejszych partii produktów, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie szybkich zmian rynkowych i personalizowanych potrzeb konsumentów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i zwiększać satysfakcję klientów.

Założenia metody SMED

Cel

Głównym celem metody SMED jest minimalizacja czasu przestojów maszyn i urządzeń podczas zmiany konfiguracji lub form, z jednej serii produkcyjnej na inną. Czas przestoju, czas, w którym maszyna nie pracuje i nie produkuje, bezpośrednio wpływa na wydajność produkcji, zwiększając koszty i zmniejszając zdolność firmy do szybkiego reagowania na zmieniające się zapotrzebowanie rynku. Redukcja tego czasu poprzez efektywne wdrożenie metod SMED pozwala przedsiębiorstwom na zwiększenie produktywności, poprawę elastyczności operacyjnej i optymalizację procesów produkcyjnych.

Koncepcja „single-minute” (zmiana formy w mniej niż 10 minut)

Koncepcja „single-minute” w metodzie SMED oznacza dążenie do skrócenia czasu zmiany wyposażenia, tak aby cały proces odbywał się w ciągu mniej niż 10 minut. Nazwa „single-minute” sugeruje, że czas zmiany powinien być mierzony pojedynczymi cyframi minut, czyli od 1 do 9 minut. Ważne jest zrozumienie, że nie chodzi tutaj o nierealistyczne wymagania skrócenia każdej zmiany dokładnie do jednej minuty, ale o zmniejszenie dotychczasowych długich przerw do czasu, który jest znacznie krótszy. W praktyce realizacja tej koncepcji może wyglądać różnie w zależności od specyfiki produkcji i rodzaju używanych maszyn, jednak zawsze kieruje się ku istotnemu skróceniu nieproduktywnego czasu.

Różnica między czasem wewnętrznym a zewnętrznym

W metodzie SMED istotne jest rozróżnienie między dwoma typami czasów: czasem wewnętrznym i czasem zewnętrznym.

Czas wewnętrzny

To czas, w którym zmiany mogą być przeprowadzane tylko wtedy, gdy maszyna jest wyłączona i nie produkuje. Przykładami mogą być wymiana form w prasach lub regulacje narzędzi cięcia.

Czas zewnętrzny

Odnosi się do działań, które można wykonać, gdy maszyna nadal pracuje i produkuje. Przykłady to przygotowanie narzędzi na następną produkcję czy przestawianie surowców.

Dążenie

Metoda SMED zachęca do maksymalnego przeniesienia działań z czasu wewnętrznego do czasu zewnętrznego, co umożliwia zmniejszenie przestojów i zwiększenie efektywności operacyjnej. Optymalizacja tych procesów poprzez odpowiednie planowanie i organizację pracy ma istotne znaczenie dla skutecznej implementacji metody SMED.

Implementacja metody SMED

Implementacja metody SMED wymaga szczegółowego planowania i wykonania serii zaplanowanych kroków. Poniżej przedstawiono typowe etapy procesu:

Obserwacja i dokumentacja obecnego procesu.

Pierwszym krokiem jest dokładne zbadanie i zapisanie obecnego procesu zmiany form lub narzędzi. Celem jest zrozumienie wszystkich działań, czasu ich trwania i osób za nie odpowiedzialnych. Dokumentacja może przybierać formę wideo lub szczegółowych notatek.

Rozdzielenie działań na zewnętrzne i wewnętrzne.

Następnie należy sklasyfikować wszystkie działania jako zewnętrzne (te, które mogą być wykonane podczas pracy maszyny) lub wewnętrzne (te, które wymagają zatrzymania maszyny). Celem jest maksymalne przeniesienie aktywności z czasu wewnętrznego do zewnętrznego.

Konwersja działań wewnętrznych na zewnętrzne.

Ten krok polega na szukaniu sposobów na przekształcenie jak największej liczby czynności wewnętrznych w czynności zewnętrzne, aby zmniejszyć czas przestoju.

Optymalizacja wszystkich działań.

Po podziale i konwersji działań należy optymalizować wszystkie procesy, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Może to oznaczać standaryzację narzędzi, lepszą organizację stanowiska pracy lub wprowadzenie pomocy wizualnych ułatwiających szybką zmianę.

Przeprowadzenie prób i szkolenie pracowników.

Po wprowadzeniu zmian należy przeprowadzić testy, aby sprawdzić, jak nowe procesy funkcjonują w praktyce. Ważne jest także odpowiednie szkolenie pracowników, aby mogli efektywnie stosować nowe procedury.

Standaryzacja i ciągłe doskonalenie.

Ostatnim krokiem jest standaryzacja nowego procesu i jego ciągłe doskonalenie. Wszystkie udane strategie i praktyki powinny być dokumentowane, aby mogły być stosowane w przyszłości oraz dzielone między różnymi zespołami i działami.

Przykłady działań mających na celu skrócenie czasu zmiany narzędzi

Przygotowanie narzędzi i materiałów przed zatrzymaniem maszyny.

Zapewnienie, że wszystkie potrzebne narzędzia i materiały są dostępne i uporządkowane przed rozpoczęciem zmiany, może znacznie skrócić czas przestoju.

Użycie standardowych mocowań i narzędzi

Standaryzacja narzędzi i mocowań używanych w różnych maszynach i procesach zmniejsza czas potrzebny na ich wyszukiwanie, dostosowywanie i montaż.

Szkolenie wielofunkcyjnych zespołów

Szkolenie pracowników w różnych zadaniach i funkcjach pozwala na większą elastyczność i szybsze przeprowadzanie niezbędnych czynności zmiany.

Optymalizacja przestrzeni roboczej

Uporządkowanie przestrzeni roboczej i zapewnienie, że wszystkie narzędzia i materiały są łatwo dostępne, może znacznie przyspieszyć proces zmiany.

Wprowadzenie pomocy wizualnych

Użycie etykiet, instrukcji i diagramów może pomóc pracownikom szybciej orientować się w zadaniach i zmniejszyć czas potrzebny na zmianę formy

Praktyczne zastosowanie SMED

Przykład 1- Automotive

W jednym z zakładów produkcyjnych firmy motoryzacyjnej, czas wymiany matryc w prasach kształtujących blachę został zredukowany z 3 godzin do 30 minut dzięki wdrożeniu metodologii SMED. Udało się to osiągnąć przez zastosowanie standaryzowanych narzędzi, szkolenie zespołów oraz wprowadzenie procedur przygotowania zmiany form w czasie pracy maszyny.

Przykład 2 – Przemysł spożywczy

Zakład produkcyjny zajmujący się pakowaniem produktów spożywczych zmniejszył czas zmiany formatów opakowań z 1 godziny do 10 minut. Osiągnięto to poprzez dokładne analizowanie i dokumentowanie każdego kroku procesu zmiany, identyfikację czynności, które mogą być wykonane jako zewnętrzne, oraz zorganizowanie miejsca pracy w celu optymalizacji ruchów pracowników.

Przykład 3 – Przemysł farmaceutyczny

W fabryce leków, dzięki wdrożeniu SMED, czas potrzebny na zmianę linii produkcyjnych dla różnych leków został skrócony z kilku godzin do mniej niż jednej godziny. Kluczowe działania obejmowały standaryzację elementów konfiguracyjnych, wprowadzenie modułowych komponentów oraz intensywne szkolenia personelu.

Korzyści implementacji

Zwiększenie efektywności

Skrócenie czasu przestojów zwiększa ogólną wydajność linii produkcyjnych. Mniej czasu spędzonego na zmiany oznacza więcej czasu na produkcję, co z kolei prowadzi do wyższych wskaźników produktywności.

Redukcja kosztów

Mniejsza liczba i krótszy czas przestojów oznaczają niższe koszty operacyjne. Zmniejszenie potrzebnej ilości czasu pracy dla przeprowadzenia zmiany zmniejsza koszty pracy, a lepsze wykorzystanie maszyn zmniejsza amortyzację i związane z nią koszty.

Poprawa elastyczności produkcji

Metoda SMED umożliwia szybsze reagowanie na zmiany w zapotrzebowaniu rynkowym. Dzięki skróceniu czasu potrzebnego na zmiany, firmy mogą łatwiej dostosowywać plany produkcyjne, szybciej wprowadzać nowe produkty i lepiej zaspokajać potrzeby klientów.

Zwiększenie jakości i bezpieczeństwa

Lepsza organizacja i standaryzacja procesów przyczyniają się do zredukowania liczby błędów i niezgodności w produkcji. Dodatkowo, mniej zmian wykonywanych w pośpiechu oznacza mniejsze ryzyko wypadków i kontuzji.

Większe zaangażowanie pracowników

Wdrażanie SMED często wymaga pracy zespołowej i współpracy między różnymi działami. Może to prowadzić do lepszego zrozumienia procesów przez pracowników, ich większego zaangażowania w sukces firmy i poprawy morale zespołu.

Poprzez analizę rzeczywistych przypadków i rozumienie korzyści płynących z SMED, firmy z różnych branż mogą znaleźć sposoby na zastosowanie tych technik w swoich unikalnych środowiskach operacyjnych, przynosząc znaczące ulepszenia w efektywności i konkurencyjności.

Wykorzystanie technologii w procesie SMED

Wdrażanie nowoczesnych technologii i automatyzacji ma fundamentalne znaczenie w optymalizacji metody SMED, pozwalając na jeszcze szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie zmian. Te innowacje wspierają identyfikację nieefektywnych procedur, automatyzują powtarzalne zadania i ulepszają komunikację między zespołami, minimalizując ludzkie błędy i zwiększając ogólną wydajność.

Przykłady narzędzi wspierających

Systemy wizyjne i kamery przemysłowe

Wykorzystanie monitoringu wideo do śledzenia procesów zmian pozwala na identyfikację i eliminację marnotrawstwa czasu oraz optymalizację kolejnych działań, prowadząc do skrócenia czasu nieproduktywnego.

Systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS)

Systemy CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwiają efektywne planowanie i monitorowanie konserwacji oraz zarządzanie historią urządzeń i narzędzi. W kontekście SMED, CMMS może pomóc w planowaniu i przygotowywaniu konserwacji zapobiegawczej, co minimalizuje ryzyko niespodziewanych awarii i przestojów. System ten zapewnia także dostęp do instrukcji i historii zmian, umożliwiając szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie niezbędnych prac przygotowawczych.

Roboty i systemy automatycznej wymiany narzędzi

Roboty i automatyczne mechanizmy mogą znacznie skrócić czas potrzebny na wymianę elementów, wykonując te zadania szybciej i dokładniej niż pracownicy, redukując tym samym czas przestoju maszyn.

Tablety i aplikacje mobilne

Użycie urządzeń mobilnych ułatwia dostęp do instrukcji, planów produkcji oraz komunikację w zespole, co jest kluczowe dla skutecznej koordynacji i szybkiego reagowania na wszelkie problemy. Polecić można takie rozwiązania jak: instrukcje stanowiskowe oraz system Cluer.

Druk 3D i technologie szybkiego prototypowania

Pozwalają one na błyskawiczne tworzenie i modyfikowanie narzędzi czy elementów maszyn niezbędnych w procesie zmiany, skracając czas oczekiwania i umożliwiając szybszą adaptację do zmian produkcyjnych.

Wybrane wyzwania i rozwiązania

Typowe problemy napotykane podczas implementacji metody SMED

Opór pracowników przed zmianą

Wiele organizacji napotyka na opór ze strony pracowników przy wprowadzaniu nowych metod pracy, w tym SMED. Pracownicy mogą być przyzwyczajeni do starych procedur i sceptyczni co do nowych zmian, obawiając się, że nowe metody zwiększą ich obciążenie pracą.

Brak dokładnych danych i analiz

Efektywne wdrożenie SMED wymaga dokładnej analizy obecnych procesów, co może być utrudnione przez brak precyzyjnych danych o czasach przestojów, przyczynach opóźnień i szczegółach procesów.

Trudności z klasyfikacją i optymalizacją działań

Rozdzielenie działań na wewnętrzne i zewnętrzne oraz ich optymalizacja może stanowić wyzwanie, szczególnie w skomplikowanych środowiskach produkcyjnych z wieloma różnymi maszynami i procesami.

Niewystarczające szkolenie i komunikacja

Skuteczne wdrożenie SMED wymaga odpowiedniego szkolenia pracowników i jasnej komunikacji co do celów i procedur. Niedostateczne szkolenie może prowadzić do błędów i opóźnień.

Sposoby radzenia sobie z wyzwaniami i przeciwdziałanie

Zwiększenie zaangażowania pracowników

Organizacja warsztatów, sesji Q&A oraz otwarta komunikacja mogą pomóc przezwyciężyć opór przed zmianami. Ważne jest, aby pracownicy rozumieli korzyści płynące z SMED dla nich samych i dla firmy. Uznanie ich wkładu i uwzględnienie opinii może również zwiększyć ich zaangażowanie. Do zbierania sugestii doskonale nadaje się narzędzie Cluer.

Gromadzenie i analiza danych

Używanie narzędzi do śledzenia czasu i analizy procesów może pomóc w precyzyjnym określeniu obszarów wymagających poprawy. Monitoring w czasie rzeczywistym i systematyczna analiza danych pomagają w identyfikacji problemów i monitorowaniu postępów.

Systematyczna klasyfikacja i standaryzacja działań

Rozpoczęcie od prostych, dobrze zrozumiałych procesów może ułatwić klasyfikację działań. Użycie narzędzi wizualnych, takich jak diagramy i instrukcje krok po kroku, może pomóc pracownikom zrozumieć i przestrzegać nowych procedur.

Intensywne szkolenie i komunikacja

Regularne szkolenia i warsztaty dotyczące metod SMED oraz dostarczanie jasnych, łatwo dostępnych instrukcji i materiałów szkoleniowych mogą pomóc w zapewnieniu, że wszyscy pracownicy są dobrze przygotowani do wdrażania zmian. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia i otwartości na zmiany również przyczynia się do lepszego przyjęcia nowych procesów.

Zastosowanie tych strategii może pomóc w przezwyciężeniu typowych wyzwań związanych z implementacją metody i zapewnić jej skuteczność, prowadząc do zwiększenia wydajności i redukcji czasu przestoju w produkcji.

Podsumowanie

Głównym celem SMED jest redukcja czasów przestojów, co z kolei przekłada się na zwiększenie efektywności, produktywności oraz elastyczności operacyjnej przedsiębiorstw. Poprzez dokładne analizowanie, dokumentowanie oraz optymalizację każdego etapu procesu zmiany, firmy są w stanie zredukować marnotrawstwo czasu i zwiększyć ogólną wartość produkcyjną.

Znaczenie metody dla ciągłego doskonalenia

Implementacja metody SMED wpisuje się w długoterminowe strategie ciągłego doskonalenia, ponieważ poprawia nie tylko szybkość i efektywność zmian produkcyjnych, ale również wpływa na jakość, bezpieczeństwo pracy i zadowolenie pracowników. Metoda ta sprzyja także lepszemu zrozumieniu procesów przez zaangażowane zespoły i stymuluje ich do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy.

Perspektywy i przyszłość metody w kontekście globalnych trendów

W obliczu szybko zmieniających się trendów rynkowych, rosnącego zapotrzebowania na personalizację produktów i krótszych cykli życia produktów, metoda SMED nabiera jeszcze większego znaczenia. Współczesne środowisko produkcyjne wymaga od firm nie tylko elastyczności, ale także zdolności do szybkiej adaptacji i reagowania na zmiany. Integracja SMED z nowoczesnymi technologiami, takimi jak automatyzacja, systemy zarządzania produkcją (MES) i systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), otwiera nowe możliwości dla przyszłości produkcji. Wzrost zainteresowania technologiami przemysłu 4.0 i inteligentnymi fabrykami dodatkowo podkreśla rolę, jaką metody takie jak SMED mogą odegrać w kształtowaniu przyszłych rozwiązań w dziedzinie produkcji.

Kalkulator ROI dla SMED excel

Przy użyciu tego kalkulatora, możesz łatwo porównać koszty i czas pracy przed i po wdrożeniu metody SMED oraz obliczyć oszczędności, które mogą wynikać z jej zastosowania. Pamiętaj, że dokładność Twoich obliczeń zależy od dokładności wprowadzonych danych.

Dlaczego warto współpracować z nami?

UDOKUMENTOWANE SUKCESY

Zobacz case studies, i dowiedz się, jak skutecznie nasza firma pomogła innym przedsiębiorstwom usprawnić swoje procesy. Poznaj historię wdrożeń i ich efekty w takich firmach, jak: ABB, DAYCO , TENNECO. Zainspiruj się historiami sukcesu i wykorzystaj rozwiązania, które wykorzystują liderzy w swoich branżach.

BOGATE DOŚWIADCZENIE

Posiadamy ogromne doświadczenie w optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych w wielu sektorach: automotive, farmacja, przemysł spożywczy itp. Jesteśmy w stanie pomóc każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od branży i lokalizacji, w poprawie efektywności, redukcji kosztów oraz optymalizacji zużycia zasobów. Świadczy o tym bogate portfolio Klientów z całego świata.

PEŁNE WSPARCIE podczas współpracy

Staramy się, by nasze rozwiązania były w pełni intuicyjne. Prosta obsługa gwarantuje komfort obsługi systemów. W razie potrzeby jednak zapewniamy odpowiednie szkolenie dla pracowników. W trakcie współpracy możesz liczyć na regularną komunikację i dostępność w razie potrzeby rozwiązania problemów. Nasz stały zespół jest do Twojej dyspozycji. Na życzenie możemy również zakodować nowe funkcjonalności lub dodać kolejne moduły.

MAKSIMUM FUNKCJONALNOŚCI

Każde z dostarczanych przez nas rozwiązań posiada szeroką skalę konfiguracji, dzięki temu, jest ściśle dostosowane do specyfiki Klienta. Na życzenie, możemy również dokonać zmian w istniejącym oprogramowaniu, zakodować dodatkowe funkcjonalności lub zintegrować rozwiązanie z innym.

OPŁACALNA INWESTYCJA

Proponujemy konkurencyjne ceny, w zamian za świadczone usługi. Najważniejsze dla nas jest, aby koszty były uzasadnione i proporcjonalne do korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu. Dbamy przede wszystkim o to, by Klient uzyskał szybkie efekty w postaci redukcji kosztów, a różnica pomiędzy inwestycją w abonament za świadczone usługi a kwotą oszczędności była jak największa.

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ

Bardzo rzadko, ale zdarza nam się odradzać wdrożenie naszych rozwiązań, które po darmowym audycie, naszym zdaniem nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Dzięki temu masz pewność że unikniesz wprowadzenia nieefektywnych rozwiązań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na inne procesy i działania firmy. Taka selektywność w wdrażaniu rozwiązań pomaga nam utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów.

zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Get a free quote

Our specialists will estimate for free the cost of implementing Signalo in your company

Get a free quote

Make an appointment

We offer telephone meetings with consultants to answer all questions

Make an appointment