diagram Ishikawy

Diagram Ishikawy

Diagram Ishikawy, znany również jako diagram przyczyn i skutków lub diagram ryby, jest narzędziem stosowanym do identyfikacji i analizy przyczyn problemów w organizacji lub przedsiębiorstwie. Nazwa narzędzia pochodzi od japońskiego naukowca Kaoru Ishikawy, który wprowadził je w latach 60 XX wieku. Diagram Ishikawy jest szeroko stosowany zarówno w przemyśle, jak i w usługach, w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy przyczyn problemów i znalezienia skutecznych rozwiązań.

Dlaczego miałoby Cię to interesować?

Bez względu na rodzaj działalności, przedsiębiorstwo zawsze będzie miało do czynienia z różnego rodzaju problemami, które mogą wpływać na efektywność i wydajność pracy. W związku z tym, każda osoba odpowiedzialna za zarządzanie i doskonalenie procesów biznesowych musi być dobrze przygotowana do identyfikacji i rozwiązywania problemów w celu osiągnięcia sukcesu. W takim kontekście, diagram Ishikawy stanowi niezwykle przydatne narzędzie, które może pomóc Ci w identyfikacji źródeł problemów i opracowaniu odpowiednich rozwiązań.

Diagram Ishikawy – identyfikacja przyczyn problemów

Poprzez analizę różnych czynników wpływających na dany problem, ten diagram umożliwia odkrycie ukrytych lub niedocenianych przyczyn, które mogą prowadzić do powstawania problemów. Dzięki temu narzędziu, można rozwiać wątpliwości i zrozumieć, dlaczego dany problem występuje oraz jakie są jego główne przyczyny. Diagram Ishikawy pozwala również na przeprowadzenie analizy przyczynowo skutkowej, aby zidentyfikować, jak różne czynniki wpływają na dany problem i jakie są powiązania między nimi. Dzięki takiej analizie, można opracować konkretny plan działań mający na celu rozwiązanie danego problemu.

Co to jest jest diagram Ishikawy?

Diagram Ishikawy jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu jakością, mającym na celu identyfikację i analizę przyczyn problemów lub niezgodności w procesach biznesowych. Jest to graficzna metoda prezentacji informacji, która pozwala zobaczyć związek między różnymi czynnikami wpływającymi na daną sytuację.

Diagram Ishikawy składa się z głównej osi, na której przedstawiane są główne kategorie wpływające na dany problem. Te kategorie to najczęściej: ludzie, procesy, maszyny, materiały, środowisko oraz metody. Każda z tych kategorii może zostać dalej podzielona na podkategorie, a następnie na przyczyny wtórne.

diagam ishikawy przykład

Diagram Ishikawy – historia

Diagram Ishikawy został opracowany przez japońskiego inżyniera i ekonomistę Karou Ishikawę w latach 60 XX wieku. Ishikawa był jednym z liderów w dziedzinie zarządzania jakością i jako pierwszy wprowadził ten diagram do praktyki biznesowej. Jego celem było zwiększenie efektywności produkcji i eliminacja błędów oraz niezgodności w procesach produkcyjnych.

Elementy diagramu Ishikawy

 • Główną osią diagramu Ishikawy jest problem lub niezgodność, której przyczyny mają zostać zidentyfikowane i przeanalizowane. Na tej osi wpisywany jest opis lub nazwa problemu.
 • Następnie, od głównej osi wychodzą strzałki, na których przedstawiane są główne kategorie wpływające na dany problem, takie jak ludzie, procesy, maszyny, materiały, środowisko oraz metody.
 • Pod każdą z tych kategorii mogą być umieszczone podkategorie, które szczegółowo opisują aspekty wpływające na problem. Na przykład, pod kategorią „ludzie” mogą znaleźć się podkategorie dotyczące szkoleń pracowników, ich kompetencji czy motywacji.
 • Kolejnym elementem diagramu Ishikawy są przyczyny wtórne, które są szczegółowymi przyczynami problemu, wskazywanymi na końcach strzałek. Przyczyny wtórne powinny być konkretnymi czynnikami, które można zidentyfikować i kontrolować w celu rozwiązania problemu.
 • Diagram Ishikawy jest narzędziem, które pomaga zlokalizować przyczyny problemu, umożliwiając efektywną analizę i podjęcie działań naprawczych. Jest często stosowany w dziedzinie zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów w różnych branżach i sektorach gospodarki.

Zastosowania diagramu Ishikawy

Diagram Ishikawy może być skutecznie wykorzystywany w różnych branżach i sytuacjach. Jego wszechstronność sprawia, że jest popularny zarówno w przemyśle, usługach, jak i w sektorze zdrowia.

PRZEMYSŁ

W przemyśle, diagram Ishikawy jest często używany w celu identyfikacji przyczyn problemów, takich jak wady produktów, awarie maszyn, opóźnienia w procesie produkcji itp. Dzięki diagramowi, pracownicy mogą dokładnie zrozumieć, które czynniki przyczyniają się do wystąpienia tych problemów i skupić się na ich eliminacji.

USŁUGI

W sektorze usług, diagram Ishikawy może pomóc w identyfikacji przyczyn niezadowolenia klientów, opóźnień w dostawach, błędów w usługach itp. Dzięki temu narzędziu można zidentyfikować korzenie problemów i wprowadzić odpowiednie zmiany w celu poprawy jakości obsługi.

OPIEKA ZDROWOTNA

W dziedzinie zdrowia, diagram Ishikawy może być stosowany do analizy przyczyn błędów medycznych, problemów z organizacją pracy personelu, niedostatecznej komunikacji między zespołami itp. Wykorzystanie tego narzędzia może pomóc instytucjom medycznym w doskonaleniu procesów i minimalizacji ryzyka błędów.

Przykłady konkretnych zastosowań

 • W fabryce samochodów zauważono wzrost liczby reklamacji dotyczących jakości malowania karoserii. Zdecydowano się na zastosowanie diagramu Ishikawy, aby zidentyfikować przyczyny tego problemu. Po analizie okazało się, że głównymi przyczynami były niewłaściwe przygotowanie powierzchni karoserii przed malowaniem, jakość używanego lakieru i niewłaściwie ustawione parametry w procesie malowania.
 • Firma świadcząca usługi kurierskie zauważyła wzrost skarg klientów dotyczących opóźnień w dostawach. Po zastosowaniu diagramu Ishikawy odkryto, że głównymi przyczynami były niewłaściwie zaplanowane trasy dostaw, problemy z zarządzaniem czasem dostawy oraz niewystarczające szkolenie dla kierowców.
 • Szpital zidentyfikował wzrost liczby infekcji szpitalnych. Za pomocą diagramu Ishikawy ustalono, że głównymi przyczynami były brak odpowiedniego wsparcia personelu w utrzymaniu higieny, niedokładność przy wykonywaniu procedur medycznych oraz niewłaściwie wykorzystywane urządzenia dezynfekcyjne.

W każdej z tych sytuacji diagram Ishikawy był używany do zidentyfikowania przyczyn problemów i podjęcia odpowiednich działań naprawczych. Dzięki temu narzędziu organizacje mogły skupić się na eliminacji korzeni problemów, co prowadzi do poprawy jakości i efektywności działania.

Korzyści wynikające z użycia diagramu Ishikawy

Zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów

 • Diagram Ishikawy pozwala na identyfikację wszystkich możliwych przyczyn problemów oraz analizę ich wpływu na wyniki końcowe. Dzięki temu można skupić się na najważniejszych obszarach działania i podejmować odpowiednie działania naprawcze.
 • Umożliwia również zaangażowanie całego zespołu w proces rozwiązywania problemów. Dzięki wspólnemu tworzeniu diagramu, każdy członek zespołu ma możliwość wyrażenia swojego punktu widzenia i wniesienia do rozmowy własnej wiedzy i doświadczenia. To z kolei prowadzi do bardziej kompleksowej analizy problemu i lepszych rezultatów.

Wizualne przedstawienie złożonych relacji

 • Możliwość wizualnego przedstawienia skomplikowanych relacji pomiędzy przyczynami i skutkami. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć i zidentyfikować zależności pomiędzy różnymi czynnikami wpływającymi na problem.
 • Diagram Ishikawy pozwala na grupowanie przyczyn w kategorie, co ułatwia analizę i planowanie działań. Można wyróżnić takie kategorie jak: ludzie, procesy, maszyny, materiały itp. Dzięki temu można lepiej zrozumieć złożoność problemów i skupić się na konkretnych obszarach do poprawy.

W jaki sposób diagram pomaga zidentyfikować główne przyczyny problemów?

Identyfikacja przyczyn pierwotnych
 • Diagram Ishikawy pozwala na identyfikację przyczyn pierwotnych problemu. Korzystając z tej metody, można zbadać wszystkie potencjalne przyczyny, które mogą wpływać na wynik. Dzięki temu można skupić się na wyeliminowaniu przyczyn, a nie tylko na usuwaniu skutków.
 • W celu ustalenia głównych przyczyn problemu, często stosuje się technikę „5 dlaczego”. Polega ona na zadawaniu pytań „dlaczego” w odpowiedzi na każdą przyczynę, aby dotrzeć do źródła problemu. Diagram Ishikawy jest doskonałym narzędziem do wizualizacji tego procesu i ułatwienia wyodrębnienia głównych przyczyn pierwotnych.
Analiza skutków i przyczyn

Diagram Ishikawy pozwala również na analizę skutków przyczyn. Dzięki temu można ocenić, jakie skutki mają poszczególne przyczyny na cały system. Pozwala to lepiej zrozumieć, którym przyczynom należy poświęcić największą uwagę i jakie działania należy podjąć, aby zoptymalizować proces.

Możliwości rozwiązywania problemów dzięki danym z diagramu

Tworzenie planu działań
 • Na podstawie danych zebranych za pomocą diagramu Ishikawy, można stworzyć plan działań mający na celu rozwiązanie problemu. Analiza przyczyn pomocna jest w identyfikacji obszarów do poprawy oraz określeniu priorytetów.
 • Plan działań może obejmować zmiany w procesach, szkolenia dla pracowników, zakup nowego sprzętu lub materiałów itp. Wszystkie te działania powinny być dobrze przemyślane i oparte na faktach zebranych przy użyciu diagramu.
Monitorowanie postępów i ocena skuteczności
 • Po wdrożeniu planu działań, diagram Ishikawy może być również używany do monitorowania postępów i oceny skuteczności podejmowanych działań. Porównanie wyników przed i po wprowadzeniu zmian pozwala ocenić, czy działania naprawcze przyniosły oczekiwane rezultaty.
 • Jeśli problem nie został rozwiązany w pełni, diagram Ishikawy może być również używany do poszukiwania dodatkowych przyczyn i kontynuowania procesu doskonalenia.

W skrócie – Krok po kroku – Jak stworzyć diagram Ishikawy?

 • Analiza problemu – identyfikacja problemu do rozwiązania
 • Identyfikacja podkategorii – określenie głównych obszarów, które mogą przyczynić się do wystąpienia problemu
 • Wyszukiwanie przyczyn wtórnych – wykrywanie mniejszych czynników wpływających na problem
 • Przypisanie przyczyn – zidentyfikowanie konkretnych przyczyn dla każdej podkategorii
 • Mapowanie relacji – określenie zależności pomiędzy przyczynami a efektem końcowym

Podsumowanie i wnioski

Głównym celem tworzenia diagramu Ishikawy jest zrozumienie głównych przyczyn problemu, a nie tylko jego objawów. Służy on do ukazania różnych czynników, które mogą wpływać na dany problem. Główną zaletą tego narzędzia jest to, że umożliwia systematyczną i kompleksową analizę problemu, wykorzystując podejście przyczynowo skutkowe.

Dlaczego warto?

Użycie diagramu Ishikawy przynosi wymierne korzyści:

 • Po pierwsze, umożliwia on identyfikację wielu możliwych przyczyn problemu, które mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka. Dzięki temu można uniknąć leczenia objawowego, skupiając się na eliminacji korzeni problemu.
 • Kolejną zaletą diagramu Ishikawy jest to, że umożliwia on grupowanie przyczyn w różne kategorie. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować dominujące czynniki wpływające na problem i skoncentrować się na nich podczas analizy i rozwiązywania problemu.
 • Diagram Ishikawy jest również bardzo użyteczny, gdy problem obejmuje wiele zmiennych lub procesów. Pozwala on na wizualizację złożonych zależności przyczynowo skutkowych i ułatwia identyfikację potencjalnych źródeł problemu.
Wiele zastosowań

Tworzenie diagramu Ishikawy ma zastosowanie w wielu dziedzinach, nie tylko w zarządzaniu jakością. Może być stosowany w obszarach produkcji, usług, logistyki, a nawet w dziedzinach takich jak medycyna czy edukacja.

Ponadto, tworzenie diagramu Ishikawy jest również narzędziem doskonalenia procesów. Pozwala on na identyfikację obszarów, w których dochodzi do problemów i prowadzi do wprowadzenia zmian mających na celu zwiększenie efektywności i jakości procesów.

Diagram IShikawy

DIAGRAM ISHIKAWY PRZYKŁAD EXCEL

Pobierz bezpłatny plik excel z przygotowanym wzorem diagramu Ishikawy, który pomoże Ci w skutecznym rozwiązywaniu problemów. Życzymy przyjemnej i efektywnej pracy!

diagram ishikawy wzór excel

Wsparcie od Signalo

W obliczu rosnących wyzwań dotyczących identyfikacji i optymalizacji swoich procesów warto sięgnąć po narzędzia, które te zadania skutecznie realizują.

Dlaczego warto?

Dzięki naszym rozwiązaniom, firmy mają możliwość wzrostu efektywności ich operacji, lepszego wykorzystania zasobów oraz redukcji kosztów. Nasze innowacyjne technologie są idealnym wsparciem dla organizacji z różnych sektorów rynku, niezależnie od ich rozmiaru czy specjalizacji.

Dlaczego warto współpracować z nami?

UDOKUMENTOWANE SUKCESY

Zobacz case studies, i dowiedz się, jak skutecznie nasza firma pomogła innym przedsiębiorstwom usprawnić swoje procesy. Poznaj historię wdrożeń i ich efekty w takich firmach, jak: ABB, DAYCO , TENNECO. Zainspiruj się historiami sukcesu i wykorzystaj rozwiązania, które wykorzystują liderzy w swoich branżach.

BOGATE DOŚWIADCZENIE

Posiadamy ogromne doświadczenie w optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych w wielu sektorach: automotive, farmacja, przemysł spożywczy itp. Jesteśmy w stanie pomóc każdej firmie produkcyjnej, niezależnie od branży i lokalizacji, w poprawie efektywności, redukcji kosztów oraz optymalizacji zużycia zasobów. Świadczy o tym bogate portfolio Klientów z całego świata.

PEŁNE WSPARCIE podczas współpracy

Staramy się, by nasze rozwiązania były w pełni intuicyjne. Prosta obsługa gwarantuje komfort obsługi systemów. W razie potrzeby jednak zapewniamy odpowiednie szkolenie dla pracowników. W trakcie współpracy możesz liczyć na regularną komunikację i dostępność w razie potrzeby rozwiązania problemów. Nasz stały zespół jest do Twojej dyspozycji. Na życzenie możemy również zakodować nowe funkcjonalności lub dodać kolejne moduły.

MAKSIMUM FUNKCJONALNOŚCI

Każde z dostarczanych przez nas rozwiązań posiada szeroką skalę konfiguracji, dzięki temu, jest ściśle dostosowane do specyfiki Klienta. Na życzenie, możemy również dokonać zmian w istniejącym oprogramowaniu, zakodować dodatkowe funkcjonalności lub zintegrować rozwiązanie z innym.

OPŁACALNA INWESTYCJA

Proponujemy konkurencyjne ceny, w zamian za świadczone usługi. Najważniejsze dla nas jest, aby koszty były uzasadnione i proporcjonalne do korzyści, jakie zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu. Dbamy przede wszystkim o to, by Klient uzyskał szybkie efekty w postaci redukcji kosztów, a różnica pomiędzy inwestycją w abonament za świadczone usługi a kwotą oszczędności była jak największa.

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ

Bardzo rzadko, ale zdarza nam się odradzać wdrożenie naszych rozwiązań, które po darmowym audycie, naszym zdaniem nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Dzięki temu masz pewność że unikniesz wprowadzenia nieefektywnych rozwiązań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na inne procesy i działania firmy. Taka selektywność w wdrażaniu rozwiązań pomaga nam utrzymać wysoki poziom satysfakcji klientów.

zaufały nam innowacyjne firmy z całego świata

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Nasi specjaliści bezpłatnie wycenią koszt wdrożenia Signalo w Twojej firmie

Uzyskaj bezpłatną wycenę

Umów się na spotkanie

Oferujemy spotkania telefoniczne z konsultantami, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania

Umów spotkanie